5. Forum Inteligentnego Rozwoju

Odkrywamy to, co niewidzialne

Days Days
hours hours
min min
sec sec

“(…) To międzynarodowa debata z udziałem branżowych liderów, innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu. To nowoczesna platforma transferu technologii.”

“(…) To jedno z największych wydarzeń gospodarczych w kraju poświęcone funduszom unijnym, wynalazkom, polskiej pozycji w strukturach europejskich, a przede wszystkim polskim krajowym i regionalnym inteligentnym specjalizacjom.”

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Forum Inteligentnego Rozwoju. Składam wyrazy uznania organizatorom konferencji, która służy konsolidowaniu polskiego potencjału. Państwa obrady, skupiające przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, są bardzo cennym przedsięwzięciem. Pozwalają na wymianę doświadczeń i koncepcji, a przede wszystkim przyczyniają się do stworzenia efektu synergii we współpracy tych ważnych środowisk. Liczę, że również na tym Forum zawiąże się wiele ciekawych pomysłów i zostanie zainicjowanych wiele wartościowych projektów, służących polskiej innowacyjności i rozwojowi

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bardzo istotna tematyka podjęta przez Centrum Inteligentnego Rozwoju stanowi najlepszą gwarancję, że obrady Forum przyczynią się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo-technicznych. Jestem przekonana, że inicjatywa ta stanowi bardzo cenne działanie służące upowszechnianiu wiedzy o roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym.

dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002–2019

Istotne jest zwiększanie świadomości opinii publicznej o istnieniu, celach oraz możliwościach jakie niesie za sobą wykorzystywanie wyników badań naukowych. Ufam, iż prezentacja osiągnięć polskich naukowców i firm będzie służyła promocji innowacyjnych rozwiązań. (…) Życzę by Forum Inteligentnego Rozwoju oraz towarzyszące sympozjum targi sprzyjały wymianie doświadczeń i nawiązaniu kontaktów służących rozwojowi gospodarczemu Polski.

Marek Kuchciński

Były Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości – działaniem, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa.

W ten tok myślenia doskonale wpisuje się Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018, gromadząc liderów innowacji z Polski i zza granicy. Jestem przekonana, że wypracowane tam wnioski i rekomendacje pomogą wielu ambitnym firmom w tworzeniu wizji rozwoju i wytyczaniu ścieżki wzrostu konkurencyjności.

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2015–2019

Forum Inteligentnego Rozwoju to znakomita okazja by porozmawiać, jak sprawić by biznes, nauka i samorząd mogły wspólnie i w kooperacji przynosić wymierne skutki polskiej gospodarce.

prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Wydarzenie to stwarza szansę na wymianę poglądów i doświadczeń różnorodnych środowisk oraz promocję dokonań naukowców i badaczy, innowacyjnych polskich firm, a także przedstawienie oferty terenów inwestycyjnych samorządów. Wyrażam nadzieję, że podjęte na Forum dyskusje przyniosą konkretne rezultaty i zainspirują zarówno świat nauki, przedsiębiorców, jak również decydentów do wprowadzania korzystnych zmian wpływających na budowanie przewagi konkurencyjnej kraju w oparciu o wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania.

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów

To prestiżowe wydarzenie będzie doskonałą okazją do prezentacji wspólnych osiągnięć uczelni, biznesu i samorządu terytorialnego. Łącząc nasze wysiłki i wspierając transfer technologii razem wspomagamy rozwój polskiej gospodarki opartej o wiedzę, nowoczesne technologie i innowacyjność.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Żywię przekonanie, że udział w Forum wysokiej klasy ekspertów, przedstawicieli świata polityki, naukowców oraz przedstawicieli biznesu, przyczyni się do pogłębiania wzajemnej integracji, jak również pozwoli na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia w latach 2015-2018

Forum to kilkanaście konferencji, kilkudziesięciu prelegentów i wymiana opinii, doświadczeń fachowców ze świata biznesu, nauki i samorządu oraz instytucji rządowych. Chcemy aby współpraca na tych trzech płaszczyznach była jak najlepsza i myślę, że nasze forum znacznie się do tego przyczyni. Nie zabraknie paneli poświęconych innowacyjnej gospodarce i inteligentnemu rozwojowi, a także najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Jestem przekonana, że przyznawanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyczyni się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo-technicznych. Inicjatywa ta niewątpliwie służy podkreśleniu kluczowej roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym.

dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002–2019

Składam gratulacje wszystkim tegorocznym Laureatom Polskich Nagród Inteligentnego Rozwoju 2018, będąc przekonana, że dzięki takim inicjatywom jak Forum Inteligentnego Rozwoju, oraz przedsięwzięciom, które zostały wyróżnione, Polska stanie się liderem innowacyjnej godpodarki.

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2015–2019

Serdecznie gratuluję Wszystkim Laureatom Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju (…). Dołączenie do tak szlachetnego grona zwycięzców jest powodem do dumy, daje osobistą satysfakcję i motywuje do dalszych działań

Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia w latach 2015-2018

4. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2019 w obiektywie

« 1 z 2 »

@ForumInteligentnegoRozwoju