Państwa obrady, skupiające przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, są bardzo cennym przedsięwzięciem. Pozwalają na wymianę doświadczeń i koncepcji, a przede wszystkim przyczyniają się do stworzenia efektu synergii we współpracy tych ważnych środowisk.

Rzeszów, 21 października 2016

ORGANIZATOR

GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Forum w obiektywie

Inauguracja Forum Inteligentnego Rozwoju

Poczas uroczystej inauguracji zostały określony główne tematy Forum Inteligentnego Rozwoju. Goście zostali przywitani przez członka zarządu Województwa Podkarpackiego – Lucjana Kuźniara, oraz Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych – prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego. Odczytano również list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników oraz organizatorów Forum, wyrażający poparcie dla idei wydarzenia.

Debata: “Rola firm, instytutów, uczelni i samorządów w kształtowaniu inteligentnego rozwoju oraz innowacyjnej gospodarki”

Celem debaty było wypracowanie jak najlepszych rozwiązań służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Prężnie działająca gospodarka powinna się opierać na trzech, dobrze współpracujących ze sobą filarach: samorząd-nauka-biznes. Właśnie dlatego do udziału w debacie zaproszeni zostali prof. dr hab. Wiesław Bielawski (wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rafał Jabłoński (prezes zarządu Fiab Sp. z o.o. Sp. k.), Agnieszka Czuchara (zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego), prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów) oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Podczas trwania debaty uczestnicy poddali dyskusji m.in. kwestię odpowiedniego wykorzystania pieniędzy na innowacje w ramach poprzedniej perspektywy unijnej. Słuchacze mieli okazję do zapoznania się również z kondycją współpracy na linii nauka-biznes zarówno z perspektywy przedstawicieli ośrodków naukowych, jak i przedsiębiorców. Poruszona została również kwestia Centrów Transferu Technologii i problemu małej ilości komercjalizowanych projektów. Istotne z perspektywy nowoczesnej gospodarki jest również zaangażowanie samorządów w projekty z zakresu PPP. Uczestnicy Forum dowiedzieli się jak wygląda taka współpraca w regionie podkarpackim i jakie korzyści z niej płyną dla biznesu. Debatę moderował Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu.

Plan dla Polski – inteligentny rozwój, innowacyjna gospodarka

Bezpośrednim następstwem debaty „Rola firm, instytutów, uczelni i samorządów w kształtowaniu inteligentnego rozwoju oraz innowacyjnej gospodarki” była sesja plenarna „Plan dla Polski – inteligentny rozwój, innowacyjna gospodarka”. Na początku sesji przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawili programy i możliwości finansowania innowacyjnych inwestycji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Poruszony został również temat współpracy między uczelniami a biznesem, na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka na podstawie prezentacji pn. ,,Zielona dolina żywności i zdrowia jako przykład kreatywnego rozwoju gospodarczego” podkreślił, że: Przedmiotowy program powinien przynieść korzyści w postaci utworzenia nowoczesnej innowacyjnej infrastruktury naukowo-gospodarczej oraz edukacyjnej służącej społeczeństwu. Ponadto Pani Paulina Zadura-Lichota z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła najważniejsze programy unijne oraz szeroko rozwinęła wątek dotacji unijnych. Swoją wizję na nową perspektywę unijną 2014-2020 przedstawił również Paweł Kurzyński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Tomasz Burczyński z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pod koniec sesji słuchacze mogli zapoznać się również z najnowszymi polskimi innowacjami technologicznymi, realizowanymi z funduszy unijnych. W dyskusji udział wzięli: Tomasz Burczyński (Bank Gospodarstwa Krajowego), dr hab. Marek Cegielski (Stem Cells Spin S,A,), Michał Filipek (Profit Network Sp. z o.o.), Rafał Jabłoński (Fiab Sp. z o.o. Sp. k.), Paweł Kurzyński (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Tomasz Nasiłowski (Inphotech Sp. z o.o.), prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Paulina Zadura-Lichota (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Motoryzacyjne innowacje

Na konferencji pn. ,,Motoryzacyjne innowacje” poruszona została między innymi tematyka szybko postępujących innowacji w motoryzacji, które zostały wpisane w inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego. W branży motoryzacyjnej wiele nowatorskich rozwiązań pojawia się w bardzo szybkim tempie i to właśnie one kształtują przyszłość rynku motoryzacyjnego. Podczas tej konferencji przybliżyliśmy Państwu aktualne trendy na polskim i europejskim rynku motoryzacyjnym. Bardzo szeroko omówiona została tematyka Innomoto przez Panią Bogusławę Mazurek. Na tym panelu dyskusyjnym prelekcję wygłosił Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl. Ponadto głos zabrali m.in. Hanryk Gajda, Ryszard Jania, Dominik Hylewski, Bogusława Mazurek czy Monika Steinhof.

Szkolnictwo wyższe i nauka

Konferencja pn. Szkolnictwo wyższe i nauka miała na celu wspieranie zmian zachodzących w Polsce i Europie. Rynek pracy sprawia, iż rośnie zapotrzebowanie na kreatywne myślenie, zdolność do tworzenia nowej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań technicznych, właśnie dlatego na tym panelu poruszona została m.in. tematyka dostosowania szkolnictwa wyższego do trendów na rynku pracy. Dr inż. Robert Sot pokazał na przykładzie Centrum Technologii ICM UW jak należy poprawnie budować kompetencje adekwatne do trendów na rynku pracy. Tematyka ta wiązała się również z problemem efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jak zauważyła dr Marzena Feldy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, dwie trzecie naukowców przeznacza na komercjalizację wyników badań naukowych mniej czasu niż chciałoby. Receptą na zaistniałą sytuację jest zachęcanie naukowców i stwarzanie możliwości do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami biznesu, m.in. poprzez zwiększanie wśród nich świadomości znaczenia komercjalizacji wyników badań. W dyskusji wziął udział również prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2008-2016, który przedstawił najlepsze praktyki zarządzania uczelnią. Mówił m.in. o potrzebie upraszczania procedur, odciążania człowieka poprzez informatyzacje działań oraz ujednolicania personalnych dążeń ze strategią rozwoju. W dyskusji udział wzięli również prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski (Akademia Morska w Gdyni), prof. dr hab. Marek Koziorowski (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. inż. Grzegorz Masłowski (Politechnika Rzeszowska), dr Tomasz Soliński (Urząd Miasta Krosno).

Polska – centrum produkcji żywności w Europie

Konferencja pn. “Polska – centrum produkcji żywności w Europie” miała na celu podkreślenie, iż efektem wieloletniej współpracy nauki z praktyką rolniczą jest dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy. Dzięki innowacjom, położeniu geograficznemu i posiadanym zasobom sektor może utrzymać czołową pozycję na liście krajowych eksporterów, a Polska stanie się europejskim centrum produkcji żywności. Na tym panelu przedstawione zostały Państwu czynniki warunkujące opłacalną produkcję rolniczą oraz innowacyjne technologie w przetwórstwie rolno-spożywczym. Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie jak budować markę polskich produktów rolnych? Zwrócono również uwagę na jakość i bezpieczeństwo żywności. Podsumowanie konferencji stanowiła wypowiedź prof. dr hab. Stanisława Krasowicza z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, że racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w produkcji rolniczej stanowi ważne wyzwanie dla nauki, doradztwa i gospodarki. Należy poszukiwać możliwości poprawy i optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych w produkcji rolniczej w poszczególnych regionach kraju. A wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi powinno być płaszczyzną współpracy władz samorządowych i administracyjnych z doradztwem i nauką. Podczas konferencji głos zabrali również m.in. prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, prof. dr hab. Małgorzata Korbin, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Kazimierz Kujawa oraz Albin Pera.

Strategia rozwoju branży kosmicznej

Uznanie działalności kosmicznej za obszar strategiczny spowodowało, że w ostatnich latach znacznie zwiększyło się zaangażowanie wielu państw, w tym Polski, w rozwój technologii i technik satelitarnych, środków ich wynoszenia oraz badań naukowych. Konferencja pn. Strategia rozwoju branży kosmicznej pokazała, że działalność kosmiczna stała się jedną ze strategicznych polityk Unii Europejskiej. Pod względem tematycznym, była to najbardziej rozwinięta konferencja. Uświadomiła ona słuchaczom, że w Polsce jest wiele doskonałych projektów związanych z rozwojem branży kosmicznej. Ten sektor nie jest tylko domeną zachodu. Istotną kwestią poruszoną przez prelegentów był związek nauki z kosmosem, do którego zachęca nowa perspektywa unijna 2014-2020. Jednak jak zauważył dr Piotr Orleański sektor kosmiczny w Polsce jest rynkiem bardzo konserwatywnym. Wejście na ten rynek z nowym produktem wymagało i nadal wymaga pokazania wcześniejszego doświadczenia firmy i dojrzałości proponowanego produktu. Jest to podstawa jakiejkolwiek dyskusji z głównymi integratorami misji kosmicznych. Tego obecnie brakuje polskim firmom przemysłowym sektora „up-stream”. I to bardzo utrudnia nie tylko wdrożenie nowego produktu, ale przede wszystkim jakiekolwiek zaistnienie firmy na międzynarodowym rynku kosmicznym. Jego zdaniem proces zaistnienia polskich firm na międzynarodowym rynku kosmicznym będzie możliwy przede wszystkim poprzez program narodowy, w którym będzie można uruchomić „czysto” polskie projekty i wykreować produkty na poziomie TRL9. Niemniej jednak podczas panelu uczestnicy mogli dowiedzieć się o możliwościach rozwoju branży kosmicznej w Polsce, któe są naprawdę bardzo duże. W konferencji głos zabrali Andrzej Banasiak, prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Sebastian Meszyński, dr Piotr Orleański, dr Jacek Szczepaniak oraz Paweł Wojtkiewicz.

Koncepcja rozwoju polskich sił zbrojnych i lotnictwo

Sektor lotniczo-obronny jest bardzo ważnym instrumentem zwiększającym bezpieczeństwo krajowe oraz międzynarodowe. Jest to również instrument wspierający innowacyjność technologiczną w Polsce. Podczas konferencji pn. „Koncepcja rozwoju polskich sił zbrojnych” uczestnicy wzięli udział w dyskusji dotyczącej polskich innowacji zarówno w branży zbrojeniowej, jak i lotniczej. W trakcie trwania konferencji poruszona została również kwestia synergia nauki i przemysłu lotniczo-obronnego. Dr inż. Tomasz Gałaczyński z PZL Mielec podkreślał, w co warto inwestować, aby na tym zyskać: zakup akcji firmy, maszyny i urządzenia, modernizacja hal i obiektów, szkolenia i rozwój, projekty związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, innowacyjne projekty B&R. W dyskusji, pod przewodnictwem dr hab. inż. Adama Januszko, udział wzięli: Andrzej Cholewiak, Bernard Cichocki, ppłk. dr inż. Jacek Wojtanowski, dr inż. Tomasz Gałaczyński, dr inż. Maciej Szelewski, Henryk Łabędź, Grzegorz Niedzielski.

Udany proces inwestycyjny

Konferencję pn. ,,Udany proces inwestycyjny” – opinie inwestorów i ekspertów wyróżniał przede wszystkim fakt, iż była ona prawie w całości panelem dyskusyjnym. Mogli Państwo wysłuchać rozmów na temat specjalnych stref ekonomicznych, które okazały się dobrym połączeniem celów inwestorów z potrzebami regionów. Pojawiły się również wskazówki, co brać pod uwagę przy wyborze gruntów pod przyszłe inwestycje. Tematyka podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz badania gruntów w zakresie ich właściwości fizycznych również została dla Państwa szeroko rozwinięta. Udział w dyskusji wzięli: Leszek Kołodziejczyk, Edyta Majer, Małgorzata Popławska oraz dr Tomasz Soliński.

Grunty pod inwestycje

Konferencja pn. ,,Grunty pod inwestycje” – oferta samorządów dla inwestorów doskonale pokazała Państwu, że jednostki samorządu terytorialnego mają bardzo wiele atrakcyjnych rozwiązań dla biznesu. Bez takich paneli trudno jest jednak zaprezentować gminom swoje walory i pozyskać inwestorów. Na tej konferencji mówcy zaprezentowali najlepsze oferty inwestycyjne polskich samorządów na wybranych przykładach. Prezentacje spotkały się z dużą aprobatą ze strony słuchaczy. Przedstawiciele dokładnie określali kogo szukają. Wójt Gminy Krzyżanowice, Grzegórz Utracki sprecyzował, że potrzebuja przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, zainteresowanych rozpoczęciem, kontynuowaniem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Krzyżanowice. Natomiast Wójt gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski podkreślał, że preferencje dla inwestorów to m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet do 10 lat, zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% w Warmińsko- Mazurskiej SSE czy preferencyjne warunki współpracy dla lokalnych firm. Prelegenci skłaniali do reflekcji siebie nawzajem, a byli nimi Wojciech Dereszewski – wójt gminy Kurzętnik, Piotr Grubek – zastępca burmistrza miasta Kobyłka, Barbara Kostyra – wiceprezes zarządu RARR; Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, Mikołaj Pawilcz – wójt gminy Narewka, Grzegorz Utracki – wójt gminy Krzyżanowice, Tomasz Chymkowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji w Brześciu Kujawskim oraz Jan Zuba – burmistrz miasta Kolbuszowa.

Medycyna, Farmacja i Biotechnologia

Konferencja pn. ,,Medycyna, Farmacja i Biotechnologia” – plan rozwoju była jedną z najistotniejszych, ponieważ sektor medyczny i farmaceutyczny uchodzą za jedne z najbardziej innowacyjnych obszarów, w których na działalność B + R trafiają bardzo duże środki finansowe. Jednocześnie niewiele branż zmienia się w takim tempie, jak rynek medycyny i farmacji. Ma na to wpływ wiele czynników, które przedstawili Państwu prelegenci podczas tego panelu. Tematy, które zostały poruszone to między innymi zastosowanie telemedycyny w Polsce, szanse i zagrożenia projektów dotowanych, innowacje technologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w medycynie na przykładzie projektów realizowanych z programu DEMONSTRATOR +. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Arkadiusz Hejduk z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Lek-Am bardzo słusznie zauważył, iż uzyskanie dotacji staje się dla wielu podmiotów koniecznością w celu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac B+R, zarejestrowania i wprowadzenia produktu leczniczego na rynek. Nad kwestiami organizacyjnymi piecze sprawował dr hab. Marek Cegielski, który moderował całą konferencję. Ponadto w konferencji głos zabrali dr hab. Marek Cegielski, Ryszard Olszanowski, dr hab. n. med. Michał Wszoła, prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek oraz prof. dr hab. Marek Koziorowski.

Rybactwo i morze

Gospodarka morska oraz przemysł rybny mają bardzo wysoki potencjał. Przedsiębiorstwa z branży cechuje konkurencyjność międzynarodowa, co zostało udowodnione podczas podjętych dyskusji na konferencji „Rybactwo i morze”. O konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz naukowców z branży, świadczy m.in. utworzenie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Angoli, o którym mówił prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski z Akademii Morskiej w Gdyni. Za stworzenie szkoły, zarówno pod względem naukowym oraz infrastrukturalnym odpowiedzialnymi są głównie polskie podmioty. Duża część panelu poświęcona została również kondycji polskiej akwakultury i szans jakie programy unijne dają branży rybackiej. Jak zauważył Ziemowit Pirtań ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych na świecie łączne spożycie ryb na głowę przekracza o 50% spożycie wieprzowiny. Najważniejsze, jeżeli mówimy o akwakulturze i spożyciu ryb, są aspekty zdrowotne i dietetyczne. Hodowla ryb to również najmniejsze zużycie wody, dodatni bilans emisji CO2, zerowa emisja metanu oraz najniższe obciążenie biogeniczne. Wśród prelegentów znaleźli się również: Anna Ostafińska, Wiesław Ordon, Magdalena Sobina oraz Stanisław Woś.

Plan dla transportu kolejowego

Podczas konferencji „Plan dla transportu kolejowego” uczestnicy mieli okazję zapoznać się z innowacjami, które dokonują się w polskim kolejnictwie. Jednak, jak udowodnili prelegenci każda innowacja wiąże się z kolejnymi wyzwaniami, również w zakresie bezpieczeństwa. Marek Stolarski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Produkcyjnego Neel Sp. z o.o. podczas wypowiedzi zaznaczył, że to właśnie przez modernizacje linii kolejowych, które dokonywały się w ciągu ostatnich kilku lat, nasilił się problem kolizji pociągów z dzikimi zwierzętami. Wyzwania jakie stoją przed koleją dotyczą zarówno transportu towarowego, jak i pasażerskiego. Dzięki wypowiedzi dyrektora Przemysława Gorgola z Centrum Unijnych Projektów Transportowych uczestnicy mogli zaznajomić się z nowymi programami unijnymi dla branży. Dzięki inwestycjom realizowanym w latach 2014-2020 znacznie poprawi się kondycja polskiej kolei. Poprawią się przede wszystkim powiązania transportowe pomiędzy ośrodkami aglomeracyjnymi, w tym na obszarze Polski wschodniej. Średnio o 33% skróceniu ulegnie również czas przejazdu między ośrodkami wojewódzkimi i w obszarach aglomeracyjnych. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania. – zaznaczył dyrektor Gorgol. W dyskusji wzięli udział również m.in. Minister dr Tadeusz Syryjczyk, dr inż. Andrzej Kochan oraz Adam Pecho.

Bezpieczeństwo energetyczne

Pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko to obecnie jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska. Dlatego konieczne jest prowadzenie skoordynowanych działań w obszarze energetyki i środowiska. Odpowiedzią na to wyzwanie była właśnie konferencja pn. ,,Bezpieczeństwo energetyczne”, która poruszyła tematykę zaawansowanych technologii w pozyskiwaniu energii czy wykorzystania ciepła odpadowego z procesów przemysłowych. Bardzo istotną kwestią omawianą na konferencji było zmniejszenie emisyjności polskiej gospodarki. Prezes Zarządu firmy Cim-mes Janusz Krasucki słusznie zauważył, iż ponad 70% energii pochodzącej ze źródeł pierwotnych jest zużywane w aglomeracjach miejskich. Natomiast Sławomir Najdyhor z Lubelskiego Domu Efektywnego Energetycznie, który dokładnie zaobrazował Państu nowoczesne budownictwo, podkreślił iż w nowych standardach energooszczędnych domów liczy się sposób projektowania, budowania, ogrzewania, funkcja i kwestie zdrowotne. W dyskusji udział wzięli m.in. Adam Bojarczuk, Ewa Głodek-Bucyk, Janusz Krasucki, Bolesław Mostowski czy Sławomir Najdyhor.