speaker-photo

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – profesor zw., kierownik; Instytut Genetyki Człowieka PAN, z-ca dyrektora ds. naukowych. Profil badań – biotechnologia i diagnostyka molekularna. Urodził się 21.01.1950 r. w Poznaniu. Studia ukończył w r. 1973 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UAM w Poznaniu. Uzyskał stopień dr nauk medycznych w r. 1976, stopień dr hab. n. medycznych w zakresie biologii medycznej w r. 1982, tytuł prof. n. med. w r. 1990.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:
1) scharakteryzowanie antygenów powierzchniowych TL myszy;
2) wdrożenie badań DNA do diagnostyki chorób;
3) wprowadzenie w kraju genetycznej identyfikacji indywidualnej opartej o analizę DNA;
4) wykonanie i rozpropagowanie w kraju amplifikacji DNA in vitro (PCR);
5) uzyskanie transgenicznych zwierząt dla potrzeb biomedycznych.

Upowszechnianie wyników badań: Jest autorem/współautorem ogółem 400 publikacji, w tym: 16 monografii, 291 oryginalnych artykułów naukowych, 109 artykułów przeglądowych, 312 wpisów do GenBank. Łączny IF 324,998, współczynnik Hirscha 17, liczba cytowań 934.

Opublikował 185 prac w czasopismach zagranicznych (N. Engl. J. Med., Mol. Plant Microbe In., Biomed Mater., Biol. Reprod., Pharm Res.) oraz 106 prac w czasopismach krajowych (Med. Weter., J. Anim. Sci., J. Appl. Genet., Biotechnologia, Endokrynol. Pol.). Współautor 14 zgłoszeń patentowych i 1 wdrożonej technologii.

Działalność dydaktyczna: Promotor 28 przewodów doktorskich, 104 prac magisterskich. Recenzował 66 prac doktorskich, 28 rozpraw hab., 25 wniosków do tytułu profesora.

Aktywność na forum międzynarodowym – stypendysta Fundacji Humboldta. Brał udział z referatem zamawianym w 13 konferencjach zagranicznych (Boston 1997, Gifu 1999, Monachium 2004, Berlin 2005, Houston 2006, Cz. Budziejowice 2008, Pekin 2010, Genewa 2013-2016, Moskwa 2014). Wyjeżdżał 11 razy jako visiting professor (Max-Delbrück Center for Molecular Medicine, Berlin; PienGen Biomedical Corporation, Knoxville; Harvard Medical School, Boston; University of Goettingen; University of Illinois; University of Chicago, Bundeswehr Institute of Microbiology). Wielokrotnie przedstawiał stanowisko Biosecurity Working Group of IAP w siedzibie ONZ w Genewie. Członek Management Committee COST Action BM1308 Sharing advances on large animal models (SALAAM) 2014. Przedstawiciel Polski w ONZ w Genewie w sprawach Biological Weapon Convention.

Aktywność konferencyjna w kraju: Brał czynny udział w 36 konferencjach międzynarodowych organizowanych w kraju oraz 344 konferencjach krajowych (od 1997 r.).

Przebieg pracy zawodowej i ważniejsze funkcje: Pracę rozpoczął w 1974 r., od 1986 r. z-ca dyr. ds. naukowych w Inst. Genetyki Człowieka PAN, od 1997 r. kierownik Kat. Bioch. i Biotechnol. Od 1992 r. członek Kom. Genet. Człow. i Patol. Molek. PAN (przewodniczący od 2007 r.), od 2012 r. Kom. Biotechnol., od 1974 r. Pol. Tow. Biochem. i Pol. Tow. Genet., od 1993 r. czł. założyciel Pol. Tow. Genet. Człow. Członek Rad Naukowych: Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (przewodniczący od 2015 r.), Inst. Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (przewodniczący od 2009 r.), Inst. Genetyki Człowieka PAN oraz Rady Wydz. Rol. i Bioinż. UP w Poznaniu. Od 2013 członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Był członkiem komitetu redakcyjnego J. Appl. Genet., jest członkiem komitetu redakcyjnego Annals of Animal Science i Herba Polonica.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia: Nagrody Sekretarza Naukowego PAN (1976 i 1977), Nagrody im. J. Śniadeckiego (1988 i 2000), Nagrody Wydziału VI PAN (1979 i 1982), Nagroda Pol. Tow. Biochem. (1975), Nagroda Naukowa M. Poznania (1999), Medal im. J. Śniadeckiego (2002), Medal KEN (2003), Nagroda Iº MNiSzW za dorobek naukowy w zakresie biochemii i biotechnologii (2009), Nagroda Marszałka Woj. Wlkp. „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (2012), Medal Zasłużony dla UPP (2012), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2013), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2014), Honorowa Odznaka Zasłużony dla Rolnictwa.

Wykaz najważniejszych publikacji:
1. Krela-Kaźmierczak, I., Kaczmarek-Ryś, M., Szymczak, A., Michalak, M., Skrzypczak-Zielińska, M., Drwęska-Matelska, N., Marcinkowska, M., Eder, P., Łykowska-Szuber, L., Wysocka, E., Linke, K., Słomski, R. (2016). Bone metabolism and the c.-223C > T polymorphism in the 5’UTR region of the osteoprotegerin gene in patients with inflammatory bowel disease. Calcif Tissue Int., 99, 616-624.
2. Mikstacki, A., Skrzypczak-Zielinska, M., Zakerska-Banaszak, O., Tamowicz, B., Skibinska, M., Molinska-Glura, M., Szalata, M., Slomski, R. (2016). Impact of CYP2E1, GSTA1 and GSTP1 gene variants on serum alpha glutathione S-transferase level in patients undergoing anaesthesia. BMC Med Genet., 17,1-7.
3. Grześkowiak, B.F., Hryhorowicz, M., Tuśnio, K., Grzeszkowiak, M., Załęski, K., Lipiński, D., Zeyland, J., Mykhaylyk, O., Słomski, R., Jurga, S., Woźniak, A. (2016) Generation of transgenic porcine fibroblast cell lines using nanomagnetic gene delivery vectors. Mol Biotechnol., 58, 351-361.
4. Horst-Sikorska, W., Kalak, R., Wawrzyniak, A., Marcinkowska, M., Celczynska-Bajew, L., Slomski, R. (2007). Association analysis of the polymorphisms of the VDR gene with bone mineral density and the occurrence of fractures. J. Bone Miner. Metab., 25, 310-319.
5. Nuc, K., Nuc, P., Slomski, R. (2001). Yellow lupine cyclophilin transcripts are highly accumulated in nodule meristem zone. Mol. Plant Microbe In., 14, 1376-1383.
6. Kwiatkowska, J., Wigowska-Sowinska, J., Napierala, D., Slomski, R., Kwiatkowski, D. J. (1999). Mosaicism as a potential cause of molecular nondiagnosis: report of a tuberous sclerosis mosaic. N. Engl. J. Med., 340, 703-707.
7. Bohm, I., Krawczak, M., Nurnberg, P., Hampe, J., Hundrieser, J., Poche, H., Peters, Ch., Slomski, R., Kwiatkowska, J., Nagy, M., Popperl, A., Epplen, J. T., Schmidtke, J. (1993). Paternity testing with oligonucleotide probe (CAC)5/(GTG)5 a multi-center study. Forensic Sci. Int., 59, 101-107.
8. Berg, L-P., Grundy, C.B., Thomas, F., Millar, D.S., Green, P.J., Slomski, R., Reiss, J., Kakkar, V.V., Cooper, D.N. (1992). De novo splice site mutation in the antithrombin-III (AT3) gene causing recurrent venous thrombosis: Demonstration of exon skipping by ectopic transcript analysis. Genomics, 13, 1359-1361.
9. Reiss, J., Cooper, D.N., Bal, J., Slomski, R., Cutting, G.R., Krawczak, M. (1991). Discrimination between recurrent mutation and identity by descent: Application to point mutations in exon 11 of the CFTR gene. Hum. Genet., 87, 457-461.
10. Slomski, R., Schloesser, M., Chlebowska, H., Reiss, J., Engel, W. (1991). Detection of human spermatid-specific transcripts in peripheral blood lymphocytes of males and females. Hum. Genet., 87, 307-310.
11. Slomski, R., Hagen, K., Kim, Y-S., Cohen, E.P. (1987). Immunity to murine leukemia induced in susceptible mice by transfected mouse fibroblasts. Leukemia, 1, 213-219.
12. Slomski, R., Martens, C. L., Cohen, E. P. (1983). Estimation of the number of genes specifying the heavy chain of mouse thymus leukemia antigens. Cancer Res., 43, 3358-3361.
13. Jaruzelska, J., Stolzmann, W.M., Wiktorowicz, K., Slomski, R. (1981). Small nuclear RNAs synthesis in PHA-stimulated and non-stimulated human peripheral blood lymphocytes. Mol. Cell. Biochem., 35, 183-189.
14. Slomski, R., Cohen, E.P. (1980). Isolation and cell-free translation of mRNA specifying thymus-leukemia antigens. Biochemistry, 19, 5659-5664.