speaker-photo

Prof. dr hab. Wiesław Banyś

Honorowy Przewodniczący KRASP, Wiceprzewodniczący KRASP

Urodzony w 1951 r. w Olkuszu, absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1974 r. związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Specjalizacja naukowa:

językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatyka semantyczna, logiczne podstawy językoznawstwa, językoznawstwo kognitywne, kognitywna leksykografia komputacyjna oraz

językoznawstwo stosowane, w szczególności: językoznawstwo komputerowe, tłumaczenie automatyczne, elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego, automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów.

Jest autorem 3 monografii, ponad 70 artykułów naukowych, współredaktorem 3 prac zbiorowych, redaktorem naukowym międzynarodowego czasopisma językoznawstwa ogólnego i romańskiego „Neophilologica” (20 tomów).

Do najważniejszych osiągnięć naukowych należą:

– konstrukcja w postaci rachunku logicznego teorii semantycznej spełniającej kryteria metodologii hipotetyczno-dedukcyjnej typu K. Poppera (cf. Théorie sémantique et „si…alors”. Aspects sémantico-logiques de la proposition conditionnelle, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1989, 185 s., grant Tempus_ Phare),

– opis kognitywny, w postaci „mapy kognitywnej”, realizujący oryginalną koncepcję podejścia kognitywnego, systemu konstrukcji języka francuskiego, związanych z wyrażaniem warunkowości i implikacji (cf. Système de „si” en français moderne. Esquisse d’une approche cognitive, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2000, 400 s.),

– rozwijanie teorii opisu języka zorientowanego obiektowo, integrującego językowe hierarchie semantyczne i koncepcje kadrów i skryptów do wykorzystania m.in. w realizacji tłumaczenia automatycznego i automatycznego streszczania dokumentów (cf. Bases de données lexicales électroniques – une approche orientée objets. Partie I: Questions de modularité, „Neophilologica”, XV, 2000; Bases de données lexicales électroniques – une approche orientée objets. Partie II: Questions de description, „Neophilologica”, XV, 2000; Désambiguïsation des sens des mots et représentation lexicale du monde, „Neophilologica”, XVII, 2005, granty V PR Matchpad, granty Agence Nationale pour la Recherche (Narodowej Agencji ds. Badań Naukowych, Francja) i programu współpracy bilateralnej Polska–Francja – Polonium).

Odbył kilkanaście staży naukowych na uniwersytetach francuskich (Université Paris Sorbonne, Université Paris VII, Université Paris XIII), był profesorem wizytującym na Université Paris XIII.

Jest członkiem 5 towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w 9 międzynarodowych grantach badawczych oraz 2 międzynarodowych grupach badawczych.

Wypromował 19 doktorów.

Pełnił liczne funkcje administracyjne, w tym m. in.:

– 1996– 2002 dziekana Wydziału Filologicznego UŚ

– 2002–2004 członka Zarządu Association France–Pologne pour l’Europe

– 2002 – 2008 prorektora UŚ ds. nauki i informatyzacji

– 2008 – 2016 rektora Uniwersytetu Śląskiego,

– 2008 – 2012 przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich,

– 2012–2016 przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

2012 – 2016 przewodniczącego Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).

Aktualnie, Honorowy Przewodniczący KRASP, przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk KRASP, a w 2015 r. wybrany został na 4 letnią kadencję do Zarządu European University Association (EUA).

Uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.:

francuskimi Palmes Académiques (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2012), francuskim Orderem Legii Honorowej (2014), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2014), belgijskim Orderem Leopolda (2016), etc.

Członek licznych organizacji, m. in.:

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach organu konsultacyjnego Marszałka Województwa Śląskiego (od 2014), Przewodniczący Klubu Nowej Gospodarki ze strony Województwa Śląskiego (od 2014), członek komitetu monitorującego EU – Latin America and Caribbean Region Higher Education Area (EU-CELAC) (od 2012), Prezes Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd Pro Silesia (od 2017).