speaker-photo

DR INŻ. SEBASTIAN KRASZEWSKI

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

W trakcie stażu podoktorskiego 2010‐2012r. w Instytucie FEMTO na Uniwersytecie Franche‐ Comté w Besançon (Francja) zajmował  się  modelowaniem wektoryzacji ogólnie dostępnych agentów antynowotworowych w funkcji ich cytotoksycznego lub radioaktywnego potencjału. Celem pracy było opracowanie strategii selektywnego celowania w komórki rakowe, zmniejszając tym samym potrzebną do leczenia dawkę a więc i efekty uboczne. Po powrocie do Polski pod koniec 2013r. kandydat rozpoczął  pracę  na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze (ówczesnym Instytucie) Inżynierii Biomedycznej zapewniającej idealne  środowisko do nawiązania współpracy z przemysłem. Uczelnia uhonorowała dotychczasowe prace kandydata przyznając mu stypendium w ramach europejskiego programu “Młoda Kadra” oraz w 2017r uzyskał on nagrodę Rektora PWr za wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych. Dr Kraszewski został również uhonorowany w 2015r 3-letnim stypendium ministerialnym dla wybitnych nowych naukowców. Jego prace zostały dostrzeżone również przez władze miejskie i zajął on w listopadzie 2017r  pierwsze miejsce w konkursie Pokolenie W zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Równolegle w marcu 2014r. kandydat otrzymał 2 letni grant w ramach programu Homing Plus poprzez Fundację na rzecz Nauki Polskiej dla najlepszych naukowców powracających z zagranicy, a wykonywane w ramach tego finansowania badania naukowe dały  kandydatowi szansę  na szybkie utworzenie własnej grupy badawczej, oraz zaistnienie w środowisku naukowym Dolnego Śląska z istotnym tematem badawczo‐wdrożeniowym. W 2016r. kandydat otrzymał ponad 1,2mln zł w ramach programu OPUS 10 z Narodowego Centrum Nauki na przeprowadzenie projektu mającego na celu opracowanie nowoczesnych substancji antybakteryjnych przeciwko szczepom antybiotykoopornym.

Dr inż. Sebastian Kraszewski prowadzi multidyscyplinarne prace badawczo‐rozwojowe stanowiące po części badania podstawowe oparte na symulacjach numerycznych  ściśle powiązanych z   badaniami eksperymentalnymi, jak i badania wdrożeniowe polegające na opracowaniu nowych rodzajów leków do terapii celowanych w leczenia guzów rakowych. Kandydat prowadzi te badania na Politechnice Wrocławskiej w  ścisłej współpracy z pięcioma jednostkami: (i) Uniwersytetem w Besançon (Francja), (ii) Uniwersytetem w Lotaryngii (Nancy, Francja), (iii) Uniwersytetem Wrocławskim, (iv) Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i ostatnio również przy współpracy (v) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednym z rozwiązań, mających na celu ograniczenie efektów ubocznych jest zastosowanie leku w terapii celowanej, przy użyciu wektorów o nanometrowych rozmiarach. Jednak głównym problemem w tej terapii jest toksyczność samych nośników. Nanocząsteczki przenoszące lek muszą być w stanie rozpoznać cel pozostając w krwiobiegu niezauważone przez układ immunologiczny. Równolegle do tematyki antynowotworowej od 2016r. dr Kraszewski zajmuje się również opracowywaniem nowoczesnych detergentów rozpuszczających selektywnie błony bakteryjne, celem rozwoju nowoczesnej terapii leczenia zakażeń szczepami antybiotykoopornymi. Wyjątkowa kombinacja narzędzi teoretycznych i eksperymentalnych pozwoliła do tej pory wykazać podstawy mechanizmu selektywnego rozpuszczania bakteryjnych błon komórkowych przy użyciu nowoczesnych detergentów typu gemini.

Poza działalnością naukową, dr Kraszewski posiada także wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Wielu studentów zaangażowanych w jego badania naukowe osiąga znakomite wyniki oraz otrzymuje liczne nagrody za prowadzone badania.

Dr inż. Sebastian Kraszewski jest jednym z nielicznych w Polsce ekspertów w dziedzinie symulacji molekularnych nośników leków do terapii celowanych oraz badania oddziaływań molekularnych metodą dynamiki molekularnej.