speaker-photo

Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

Uniwersytet Jagieloński

Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, doktor habilitowany w naukach o zarządzaniu i jakości, profesor uczelni w Katedrze Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, zwłaszcza zarządzania wiedzą, organizacyjnego uczenia się oraz crowdsourcingu. W swoich badaniach wykorzystuje ilościowe i jakościowe metody badawcze. Jest kierownikiem oraz realizatorką kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych, Narodowego Centrum Nauki (SONATA oraz OPUS) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełni funkcję redaktora naczelnego International Journal of Contemporary Management. Jest członkiem rady naukowej czasopism Learning Organization oraz  Innovation Journal. Uczestniczy w pracach międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych: European Group for Organizational Studies, Social Science and Humanities Research Association Eurasia Research, International Society for Professional Innovation Management, European Citizen Science Association, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Stypendystka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2019-2022). Za osiągnięcia organizacyjne otrzymała łącznie cztery Nagrody Rektora UJ w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (corocznie od momentu zatrudnienia). Laureatka nagrody Naukowiec Przyszłości 2022 w kategorii „Badania przyszłości”.