speaker-photo

Dr Przemysław Jura

Prezes, zarządu, Park Innowacji i Przemysłu sp. z o. o.

PRZEMYSŁAW JURA

Prezes Zarządu Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o.

 

Dr Przemysław Jura jest prezesem zarządu Parku Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. posiadającym status CBR nadany decyzją Ministerstwa Gospodarki (Nr10/CBR/15).
Spółka od 2014 roku prowadzi licencjonowane badania naukowe (w tym jako podwykonawca środków dotacyjnych), wdraża badania rozwojowe oraz wydaje opinie o Innowacyjności.

W ramach działalności spółki dr Przemysław Jura :

– zarządza projektami badawczo-rozwojowymi z dziedziny chemii i ochrony środowiska

– koordynuje procesy wdrażania technologii

– prowadzi doradztwo w zakresie zarządzania i ochrony własnością intelektualną

– prowadzi due diligence projektów inwestycyjnych i technologicznych

– zarządza procesami transferu technologii.

Dr Przemysław Jura pełni lub pełnił funkcję prezesa zarządu kilku Funduszy Kapitałowych:

– ETGK Fund Sp. z o.o. (dofinansowana z Krajowego Funduszu Kapitałowego)
– Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o
– Capital Investment Fund S.A.
– Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu Sp. z o.o.
– AP INVEST BIS Sp. z o.o.
– Polish Energy Fund Sp. z o.o.
– Elite Capital Parstners S.A.

W 2010 roku dr Przemysław Jura zainicjował i nadal prowadzi Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, skupiającą inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (renomowane uczelnie wyższe, agencje rozwoju, stowarzyszenia, parki technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka, firmy doradcze) uczestniczące w procesie wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających zewnętrznego finansowania oraz doradztwa dla przedsiębiorców.

Dr Przemysław Jura posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe oraz akademickie w dziedzinie finansów i inwestycji – zdobył tytuł magistra ekonomii na kierunku Finanse i Inwestycje Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest aktywnym przedsiębiorcą, posiada udziały w wielu spółkach, jest także prezesem lub członkiem zarządu tychże spółek. Działa aktywnie w organizacjach zrzeszających inwestorów, jest koordynatorem Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu. Jego doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania funduszy na inwestycje zaowocowało specjalistyczną i ekspercką wiedzą w tym obszarze. Świadczy on usługi doradcze, konsultingowe oraz audytorskie dla podmiotów poszukujących funduszy na inwestycje. Ekspert w dziedzinie inżynierii finansowej, inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Zarządzał licznymi konsorcjami m.in. Centrum Atomistyki, Polskie Elektrownie Wiatrowe, Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Inwestycyjnych. Posiada m.in.: Akredytacje Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki oraz Certyfikat Akredytowanego Konsultanta Audytu Projektów Europejskich w ramach Programme of Training and Accreditation of the European Union Staff – EuropeanFunds Advisor, Certyfikat Project Management PRINCE 2; Certyfikat Akademii Innowacji i Venture Capital.

 

W latach 2009-2014 dr Przemysław Jura wprowadził na terenie całego kraju InvestExpo

– cykl wydarzeń skupiających w jednym miejscu przedsiębiorców, inwestorów zarówno
z regionu, jak i z całego kraju.
‎W 2011 roku dr P. Jura zainicjował Student Business Angels Network (StudBAN) – sieć zrzeszającą z jednej strony studentów, będących pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć, z drugiej zaś inwestorów (Aniołów Biznesu), gotowych do finansowania innowacyjnych pomysłów.

W latach 2015-2016 roku dr P. Jura był członkiem Komitetu Startupowego i pełnił przy Pani Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rolę członka kilkunastoosobowego komitetu, którego zadaniem była stała konsultacja ekspercka konstrukcji instrumentów finansowych, z uwzględnieniem istotnych ograniczeń nakładanych przez przepisy o pomocy publicznej.
Od 2016 roku dr Jura jest inicjatorem oraz współzałożycielem Konfederacji Sieci Aniołów Biznesu, która integruje oraz wspiera rozwój rynku aniołów biznesu w Polsce.

W latach 2010-2016 dr Przemysław Jura brał udział w ponad 100 konferencjach w tematyce finansów i inwestycji w ramach: Polskiej Izby Ekologii, Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja, Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (konferencje InvestExpo), a także zaproszeń zewnętrznych.

 

Wybrane inicjatywy naukowe i innowacyjne kierowane przez dr Przemysława Jurę:

 

2007-2014, Badania pn: Rola kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, kierownik badań,

2012, Badania nad opracowaniem i wdrożeniem systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, kierownik badań,

2012 – 2014, Badania nad opracowaniem modelu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w branży IT na Dolnym Śląsku – Agencja Rozwoju Innowacji S.A., kierownik badań,

2013, Badania na zlecenie Ministerstwa Środowiska: „Ekspertyza wskazującą propozycje zaprogramowania nowych instrumentów oraz identyfikacje obszarów wsparcia jakiego może udzielić Państwo dla wdrożenia pilotażowego programu ETV Unii Europejskiej w Polsce, będącego jednym z instrumentów wsparcia dla procesu transformacji w kierunku zielonej gospodarki, zgodnie z ustaleniami szczytu Rio +20”. – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, kierownik badań,

2015, Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej platformy informatycznej integrująca sposób obsługi klientów i automatyzująca proces obsługi zleceń serwisowych
w obszarze urządzeń oraz zleceń usługowych w zakresie wytwarzania, wdrażania
i serwisowania oprogramowania komputerowego – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2015, Badania nad założeniami technologicznymi i rynkowymi dla wprowadzenia zintegrowanego centrum usług telemarketingu i sprzedaży – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2015 – 2016, Badania pn: Opracowanie rozwiązań technologicznych, prowadzących do zwiększenia zagospodarowania dotychczas niewykorzystanych lub nieefektywnie wykorzystywanych frakcji odpadów z tworzyw sztucznych – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego, 10 W/05/2017

2015 – 2016, Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi, złożonymi technologiami przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych, w celu produkcji innowacyjnych materiałów – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2015 – 2016, Prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją właściwości fizyko-chemicznych materiałów kompozytowych nowej generacji – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2015 -2016, Prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją optymalizacja składu mieszanki polimerowej oraz założenia technologiczne dotyczące możliwościami barwienia kompozytu w masie – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2016, Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem narzędzia controllingu
i zarządzania finansami MSP na wczesnym etapie rozwoju – Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, kierownik badań,

2016, Badania pn: Aktywność i rola kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku aniołów biznesu – Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja, kierownik badań,

2016, Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii wytwarzania wielowarstwowych, termokurczliwych opakowań foliowych z dodatkiem nanocząsteczek srebra dla produktów spożywczych – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji
i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego.