speaker-photo

Dr Przemysław Jura

Prezes, zarządu, Park Innowacji i Przemysłu sp. z o. o.

PRZEMYSŁAW JURA

Prezes Zarządu Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o.

 

Dr Przemysław Jura jest prezesem zarządu Parku Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. posiadającym status CBR nadany decyzją Ministerstwa Gospodarki (Nr10/CBR/15).
Spółka od 2014 roku prowadzi licencjonowane badania naukowe (w tym jako podwykonawca środków dotacyjnych), wdraża badania rozwojowe oraz wydaje opinie o Innowacyjności.

W ramach działalności spółki dr Przemysław Jura :

– zarządza projektami badawczo-rozwojowymi z dziedziny chemii i ochrony środowiska

– koordynuje procesy wdrażania technologii

– prowadzi doradztwo w zakresie zarządzania i ochrony własnością intelektualną

– prowadzi due diligence projektów inwestycyjnych i technologicznych

– zarządza procesami transferu technologii.

Dr Przemysław Jura pełni lub pełnił funkcję prezesa zarządu kilku Funduszy Kapitałowych:

– ETGK Fund Sp. z o.o. (dofinansowana z Krajowego Funduszu Kapitałowego)
– Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o
– Capital Investment Fund S.A.
– Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu Sp. z o.o.
– AP INVEST BIS Sp. z o.o.
– Polish Energy Fund Sp. z o.o.
– Elite Capital Parstners S.A.

W 2010 roku dr Przemysław Jura zainicjował i nadal prowadzi Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, skupiającą inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (renomowane uczelnie wyższe, agencje rozwoju, stowarzyszenia, parki technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka, firmy doradcze) uczestniczące w procesie wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających zewnętrznego finansowania oraz doradztwa dla przedsiębiorców.

Dr Przemysław Jura posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe oraz akademickie w dziedzinie finansów i inwestycji – zdobył tytuł magistra ekonomii na kierunku Finanse i Inwestycje Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest aktywnym przedsiębiorcą, posiada udziały w wielu spółkach, jest także prezesem lub członkiem zarządu tychże spółek. Działa aktywnie w organizacjach zrzeszających inwestorów, jest koordynatorem Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu. Jego doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania funduszy na inwestycje zaowocowało specjalistyczną i ekspercką wiedzą w tym obszarze. Świadczy on usługi doradcze, konsultingowe oraz audytorskie dla podmiotów poszukujących funduszy na inwestycje. Ekspert w dziedzinie inżynierii finansowej, inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Zarządzał licznymi konsorcjami m.in. Centrum Atomistyki, Polskie Elektrownie Wiatrowe, Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Inwestycyjnych. Posiada m.in.: Akredytacje Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki oraz Certyfikat Akredytowanego Konsultanta Audytu Projektów Europejskich w ramach Programme of Training and Accreditation of the European Union Staff – EuropeanFunds Advisor, Certyfikat Project Management PRINCE 2; Certyfikat Akademii Innowacji i Venture Capital.

 

W latach 2009-2014 dr Przemysław Jura wprowadził na terenie całego kraju InvestExpo

– cykl wydarzeń skupiających w jednym miejscu przedsiębiorców, inwestorów zarówno
z regionu, jak i z całego kraju.
‎W 2011 roku dr P. Jura zainicjował Student Business Angels Network (StudBAN) – sieć zrzeszającą z jednej strony studentów, będących pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć, z drugiej zaś inwestorów (Aniołów Biznesu), gotowych do finansowania innowacyjnych pomysłów.

W latach 2015-2016 roku dr P. Jura był członkiem Komitetu Startupowego i pełnił przy Pani Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rolę członka kilkunastoosobowego komitetu, którego zadaniem była stała konsultacja ekspercka konstrukcji instrumentów finansowych, z uwzględnieniem istotnych ograniczeń nakładanych przez przepisy o pomocy publicznej.
Od 2016 roku dr Jura jest inicjatorem oraz współzałożycielem Konfederacji Sieci Aniołów Biznesu, która integruje oraz wspiera rozwój rynku aniołów biznesu w Polsce.

W latach 2010-2016 dr Przemysław Jura brał udział w ponad 100 konferencjach w tematyce finansów i inwestycji w ramach: Polskiej Izby Ekologii, Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja, Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (konferencje InvestExpo), a także zaproszeń zewnętrznych.

 

Wybrane inicjatywy naukowe i innowacyjne kierowane przez dr Przemysława Jurę:

 

2007-2014, Badania pn: Rola kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, kierownik badań,

2012, Badania nad opracowaniem i wdrożeniem systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, kierownik badań,

2012 – 2014, Badania nad opracowaniem modelu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w branży IT na Dolnym Śląsku – Agencja Rozwoju Innowacji S.A., kierownik badań,

2013, Badania na zlecenie Ministerstwa Środowiska: „Ekspertyza wskazującą propozycje zaprogramowania nowych instrumentów oraz identyfikacje obszarów wsparcia jakiego może udzielić Państwo dla wdrożenia pilotażowego programu ETV Unii Europejskiej w Polsce, będącego jednym z instrumentów wsparcia dla procesu transformacji w kierunku zielonej gospodarki, zgodnie z ustaleniami szczytu Rio +20”. – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, kierownik badań,

2015, Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej platformy informatycznej integrująca sposób obsługi klientów i automatyzująca proces obsługi zleceń serwisowych
w obszarze urządzeń oraz zleceń usługowych w zakresie wytwarzania, wdrażania
i serwisowania oprogramowania komputerowego – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2015, Badania nad założeniami technologicznymi i rynkowymi dla wprowadzenia zintegrowanego centrum usług telemarketingu i sprzedaży – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2015 – 2016, Badania pn: Opracowanie rozwiązań technologicznych, prowadzących do zwiększenia zagospodarowania dotychczas niewykorzystanych lub nieefektywnie wykorzystywanych frakcji odpadów z tworzyw sztucznych – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego, 10 W/05/2017

2015 – 2016, Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi, złożonymi technologiami przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych, w celu produkcji innowacyjnych materiałów – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2015 – 2016, Prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją właściwości fizyko-chemicznych materiałów kompozytowych nowej generacji – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2015 -2016, Prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją optymalizacja składu mieszanki polimerowej oraz założenia technologiczne dotyczące możliwościami barwienia kompozytu w masie – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego,

2016, Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem narzędzia controllingu
i zarządzania finansami MSP na wczesnym etapie rozwoju – Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, kierownik badań,

2016, Badania pn: Aktywność i rola kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku aniołów biznesu – Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja, kierownik badań,

2016, Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii wytwarzania wielowarstwowych, termokurczliwych opakowań foliowych z dodatkiem nanocząsteczek srebra dla produktów spożywczych – Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji
i Przemysłu, koordynator centrum badawczo-rozwojowego.

16:10 – 17:10

20 Października 2023 r.

Sztuczna inteligencja i technologie kognitywne - wymiary zastosowania, profity i zagrożenia

Technologie kognitywne, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka, wysokowydajne systemy obliczeniowe, systemy cyberfizyczne, przemysł 4.0 to terminy, które na stałe zagościły już w słowniku biznesu. Technologie te wkroczyły już do wielu branż: od IT i automotive, poprzez usługi biznesowe i energetyką na branżach HoReCa, medycznej i spożywczej kończąc, wpływając na procedury przemysłowe, ich efektywność, jakość wytwarzanych produktów i usług. Rozwiązania z pola nowych technologii są obecne również w życiu codziennym ich indywidualnych użytkowników. W trakcie konferencji branżowej, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 eksperci na co dzień zajmujący się zagadnieniami z tej dziedziny dyskutować będą o tym, jakie szanse i możliwości wiążą się z ich rozwojem i to, czy wiążą się z tym zagrożenia.  Po debacie specjaliści w indywidualnych prezentacjach przedstawią wyniki swoich badań i projektów, ukazujących praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii. 

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz, Kierownik, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego Production Engineering Archives
Dr Rafał Batkowski, Ekspert CEPOL oraz projektów unijnych, Właściciel firmy doradczej RBS (Rafał Batkowski Strategie), Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego
Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH, kierownik, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
Dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wiceprezes, Polska Izba Ekologii
Prof. Dr Wojciech Kossek, University of Denver, USA
Jakub Duda, CTO,  Meetlify
Od odkrywania bliskości, przez Lego do AI

 

Moderator:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju