WodoGOZowanie w praktyce

Woda jest najważniejszym zasobem na Ziemi, warunkującym życie oraz rozwój organizmów żywych, a jej dostępność ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, w tym dla rozwoju miast i rolnictwa.

W projekcie pt. „wodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” opracowana zostanie innowacyjna metoda odzysku wody ze ścieków i wód opadowych. Ponadto, zakres prac obejmuje przeprowadzenie trzech kampanii informacyjno-edukacyjnych, podnoszących świadomość wybranych grup interesariuszy na temat znaczenia wody, w tym dla:

1) dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa,
2) studentów, doktorantów i naukowców, oraz
3) przedsiębiorców działających w różnych branżach oraz specjalistów z branży WOD-KAN.

Do tej pory, partnerzy projektu zorganizowali kilka wydarzeń o charakterze edukacyjnym, w tym np. warsztaty dla dzieci pt. „Woda – oszczędzam, nie marnuję”, podczas których uczestnicy wykonywali ciekawe ćwiczenia dotyczące m.in. oszczędzania wody w domu, warsztaty „poWody do oszczędzania wody”, podczas których dyskutowano na temat śladu wodnego, warsztaty dla przedsiębiorców „Zarządzanie ryzykiem w odzysku wody”, a także opracowali grę edukacyjną „Woda – oszczędzam, nie marnuję”, poświęconą tematyce GOZ. Dalsze prac uwzględniają opracowanie atlasu dobrych praktyk cyrkularnego zarządzania wodą, w różnych obszarach działalności (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa), oraz budowę instalacji do odzysku wody.

Projekt realizowany jest przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN w Krakowie (https://min-pan.krakow.pl/psb) we współpracy z partnerami naukowymi i gospodarczymi z Norwegii i Polski, a finansowany z Funduszy Norweskich i EOG.

Strona internetowa projektu: http://www.wodogozowanie.com

Kierownik projektu: dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN