Ukłon w kierunku rodzin!

 Ukłon w kierunku rodzin!

Wykluczenie społeczne, obok ubóstwa i bezrobocia, z którymi jest silnie związane, zostało uznane za jeden z najpowszechniejszych problemów społecznych we współczesnej Europie ze względu na konsekwencje, jakie generuje. Zjawisko to negatywnie oddziałuje na jakość kapitału ludzkiego, ogranicza aktywność, przedsiębiorczość i innowacyjność oraz podnosi koszty funkcjonowania państwa. Wykluczenie społeczne jest najczęściej definiowane w kategoriach nieuczestniczenia bądź niezdolności do uczestnictwa w bardzo ważnych aspektach życia zbiorowego charakterystycznych dla danego społeczeństwa.

– Po pierwsze  jest skierowany do osób z wykluczeniem społecznym. Ukierunkowany jest na osoby mające dysfunkcję w rodzinie, a także osoby biedne i starsze (samotność, niewydolność). Usługi społeczne to najważniejsze słowa w naszych działaniach. Warto zaznaczyć, że usługi są realizowanie przez organizmy pozarządowe, a nie miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej, mówi Arkadiusz Szczygieł – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego.

Warto zaznaczyć, że programem zostanie objętych 126 osób zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym!

– Jeżeli mówimy o liczbie osób, które potrzebują w jakiejkolwiek formie wsparcia, pomocy społecznej – to około 5-7% rodzin społeczeństwa. Niektóre funkcje dopełniały miejskie, lub gminne ośrodki pomocy społecznej, które wspierały biedne, czy niewydolno społecznie rodziny. W tym przypadku mamy projekt europejski, przy współpracy z naszym samorządem powiatowym.

– Nowoczesnością, innowacyjnością jest pełna gama usług dla uczestników projektu. Nie ma przypadków, żeby tyle usług na raz było skierowane do jednej rodziny, podkreśla Arkadiusz Szczygieł.