speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

Prorektor ds. nauki, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1999 roku nierozłącznie związany zawodowo z Politechniką Lubelską w której obecnie pełni funkcję prorektora do spraw nauki. Pracuje w Wydziale Budownictwa i Architektury pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport i Kierownika Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii. Od 2010 roku prowadzi grupę badawczą (Materials – Synthesis – Application, MSAGroup, http://msagroup.pollub.pl/), która zajmuje się problematyką syntezy i zastosowania materiałów porowatych w budownictwie i inżynierii środowiska.

Profesor specjalizuje się w badaniach minerałów z grupy zeolitów, wykorzystywanych do modyfikacji zapraw cementowych, tynków renowacyjnych, betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Równie istotnym kierunkiem zastosowania wytwarzanych materiałów jest obszar inżynierii środowiska, w ramach której projektuje nowego typu sorbenty mineralne oraz połączenia hybrydowe (bakteria-zeolit) wykorzystywane do usuwania między innymi: substancji ropopochodnych, farmaceutyków i radionuklidów.

W swojej działalności naukowo-badawczej kierował 16 projektami badawczymi B+R, m. i.:   w Programie Badań Stosowanych, Gekon II, Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA. Obecnie jest kierownikiem projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM-NET. Na dorobek publikacyjny Profesora składa się 4 autorskie monografie i 95 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Sumaryczna liczba cytowań (wg bazy Scopus) wynosi prawie 2500, indeks Hirscha h=29, sumaryczny IF = 233,139. Jego osiągnięcia naukowe zostały dostrzeżone przez Uniwersytet Stanforda, który we współpracy z wydawnictwem Elsevier umieścił prof. Wojciecha Franusa na liście najlepszych naukowców na świecie (The World’s Top 2% Scientists).

Profesor jest autorem 19 patentów i 17 zgłoszeń patentowych w zakresie rozwiązań materiałowych i technologicznych. Za aktywność w tym obszarze w roku 2019 został nagrodzony prze Premiera RP honorową odznaką „Zasłużony dla wynalazczości”. Jego wynalazki i raporty badawcze typu know-how zostały 25-krotnie wprowadzone do praktyki gospodarczej, za co w 2022 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

 

Prywatnie fan snookera i zapalony wędkarz.