Prof. Wojciech Franus

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych. Kieruje grupą badawczą (Materials-Synthesis-Application, MSAGroup, http://msagroup.pollub.pl/), która zajmuje się problematyką syntezy i zastosowania materiałów porowatych w budownictwie i inżynierii środowiska. W szczególności bada minerały z grupy zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych, które wykorzystuje do modyfikacji zapraw cementowych, tynków renowacyjnych, betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych. W swojej działalności naukowo-badawczej kierował 16 projektami badawczymi B+R realizowanymi m. in. w Programie Badań Stosowanych, Gekon II, Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA. Obecnie jest kierownikiem projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM-NET. Jego dorobek publikacyjny składa się z 4 monografii i 80 prac w czasopismach z listy filadelfijskiej. Za opracowane rozwiązania materiałowe i technologiczne otrzymał 10 patentów, które w znakomitej większości zostały wdrożone do praktyki gospodarczej.