speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

Prorektor ds. nauki, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1999 roku nierozłącznie związany zawodowo z Politechniką Lubelską w której obecnie pełni funkcję prorektora do spraw nauki. Pracuje w Wydziale Budownictwa i Architektury pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport i Kierownika Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii. Od 2010 roku prowadzi grupę badawczą (Materials – Synthesis – Application, MSAGroup, http://msagroup.pollub.pl/), która zajmuje się problematyką syntezy i zastosowania materiałów porowatych w budownictwie i inżynierii środowiska.

Profesor specjalizuje się w badaniach minerałów z grupy zeolitów, wykorzystywanych do modyfikacji zapraw cementowych, tynków renowacyjnych, betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Równie istotnym kierunkiem zastosowania wytwarzanych materiałów jest obszar inżynierii środowiska, w ramach której projektuje nowego typu sorbenty mineralne oraz połączenia hybrydowe (bakteria-zeolit) wykorzystywane do usuwania między innymi: substancji ropopochodnych, farmaceutyków i radionuklidów.

W swojej działalności naukowo-badawczej kierował 16 projektami badawczymi B+R, m. i.:   w Programie Badań Stosowanych, Gekon II, Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA. Obecnie jest kierownikiem projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM-NET. Na dorobek publikacyjny Profesora składa się 4 autorskie monografie i 95 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Sumaryczna liczba cytowań (wg bazy Scopus) wynosi prawie 2500, indeks Hirscha h=29, sumaryczny IF = 233,139. Jego osiągnięcia naukowe zostały dostrzeżone przez Uniwersytet Stanforda, który we współpracy z wydawnictwem Elsevier umieścił prof. Wojciecha Franusa na liście najlepszych naukowców na świecie (The World’s Top 2% Scientists).

Profesor jest autorem 19 patentów i 17 zgłoszeń patentowych w zakresie rozwiązań materiałowych i technologicznych. Za aktywność w tym obszarze w roku 2019 został nagrodzony prze Premiera RP honorową odznaką „Zasłużony dla wynalazczości”. Jego wynalazki i raporty badawcze typu know-how zostały 25-krotnie wprowadzone do praktyki gospodarczej, za co w 2022 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

 

Prywatnie fan snookera i zapalony wędkarz.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
14:00–17:00

Arena Projektów Przyszłości III

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Aleksander Polit, ABB E-Mobility Sp. z o.o.
„Infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych”
Prof. Jacek Semaniak, Prezes, Główny Urząd Miar, Dr Andrzej Kurkiewicz, Pełnomocnik Prezesa ds. badań i rozwoju, Główny Urzędu Miar
„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – nowe oblicze polskiej metrologii”
Marzena Kordys, Kierownik Projektu AZON 2.0, Politechnika Wrocławska
,,AZON 2.0 - zasoby nauki dostępne dla każdego”
Dr hab. inż. Magdalena Wdowin prof. instytutu
, Zca-Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią”
„Inwestycja przyszłości Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN”
Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki Politechnika Lubelska
,,Politechnika Lubelska - Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii”
Oliwia Czarnocka, rzecznik patentowy, szef zespołu mechaniki, elektroniki, ICT, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
„Jak uczyć się od tych, którzy odnieśli sukces czyli o patentach słów kilka”
Piotr Gaik, Główny Księgowy, Schraner Polska Sp. z o.o., Michał Adamowski, Dyrektor Sprzedaży, Streamsoft, Streamsoft Prestige
„Streamsoft” - Twój partner w rozwoju firmy w epoce Przemysłu 4.0, prezentacja efektów wdrożenia systemu ERP na przykładzie Schraner Polska”
Magdalena Bem-Andrzejewska, Dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego, Biuro Współpracy Międzynarodowej NCBR,
„Program Ramowy UE Horyzont Europa. Dlaczego naprawdę warto uczestniczyć?”
Dr hab. inż. Damian Derlukiewicz, prof. ucz., Z-ca Dyrektora, Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej
"Współpraca Nauki z Gospodarką - badanie potrzeb użytkowników kluczowym działaniem w opracowywaniu innowacji"
Dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej, Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka „Nowoczesny model inteligentnego systemu pomiaru efektów uczenia się z matematyki na różnych poziomach
Europejskiej Ramy Kwalifikacji”
Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar, Politechnika Wrocławska
„WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia”
Prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
„Oferta finansowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – wsparcie dla przedsiębiorców”
Agnieszka Wadowska, Kierownik Zespołu ds. realizacji projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców,
Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
„Projekt SPIN – jak wspieramy przedsiębiorców”
Marcin Młynarczyk, Główny specjalista ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych
„System Odznaka+ - innowacja na miarę XXI wieku”
Justyna Pater–Synówka, Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków, Wrocławski Park Technologiczny S.A.
„Od innowacji do światowego sukcesu”
Inżynier marki Dyson
„James Dyson Award: konkurs dla młodych aspirujących inżynierów”