Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof.IEn

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy w Warszawie

Kieruje Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP). Profesor Wizytujący w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine.

Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego (Háskóli Íslands) oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, NCBR, NCN, MNiSW, Departamenu Energii i Departamentu Stanu USA oraz bezpośrednio przez przemysł, w tym firmy sektora energetycznego i paliwowego. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami, w tym pierwszą polską mikro-elektrociepłownię z ogniwami SOFC.

W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się rozwojem i zastosowaniem zaawansowanych modeli numerycznych dedykowanych dla układów ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC), instalacji do wytwarzania wodoru, w szczególności stałotlenkowych elektrolizerów (SOE) w systemach power-to-gas oraz power-to-liquid. Znajdują one zastosowanie na etapie tworzenia koncepcji, definiowania konfiguracji, projektowania, eksploatacji i optymalizacji pracy instalacji z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami.

Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 2 patentów oraz 4 zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Laureat nagród za działalność B+R: Siemensa, Nernsta i Young Scientist Award przyznaną przez Hydrogen Europe Research w Brukseli. Stypendysta Komisji Fulbrighta (Senior Award) i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Program Bekkera) oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Odpowiedzialny za obszar Gospodarka Wodorowa w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki powołanego przez Ministra Klimatu w roku 2020.