speaker-photo

Prof. Dr hab. Mirosław Mączka

Lider grupy badawczej w INTiBS

Ukończył chemię na Politechnice Wrocławskiej w 1989 roku a tytuł doktora nauk chemicznych otrzymał w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS) Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu w 1995 roku (promotor profesor Jerzy Hanuza).  Od 1995 roku kontynuuje pracę w INTiBS. W latach 1998-1999 przebywał na stażu w Tsukubie, w Japonii. Odbył również wiele staży w Holandii oraz Brazylii. Po powrocie uzyskał stopień doktora habilitowanego w 2002 roku a tytuł profesora zwyczajnego w 2009 roku. W latach 2014-2016 był profesorem wizytującym w Brazylii w ramach „Nauka bez granic”. Jest liderem grupy badawczej w  INTiBS zajmującej się badaniami min. hybrydowych materiałów organiczno-nieorganicznych. Jest współautorem 363 prac naukowych. Otrzymał dofinansowanie wielu projektów badawczych z Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymał nagrody dyrektora INTiBS za prace o najwyższej licznie cytowań w latach 2016-2017 oraz 2017-2018.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju