speaker-photo

Prof. dr hab. Kamil Kamiński

Uniwersytet Śląski

Od początku kariery naukowej jest związany z Uniwersytetem Śląskim. Obecnie zatrudniony w Instytucie Fizyki UŚ. Kieruje pracami własnej grupy badawczej, która zajmuje się badaniem dynamiki molekularnej układów ograniczonych przestrzennie zagadnieniami polimeryzacji prowadzonej w warunkach wysokiego ciśnienia, w układach porowatych oraz  otrzymywaniem polimerów o dużym potencjale w zastosowaniach biomedycznych.

Był laureatem stypendium START i MNiSW dla młodych naukowców. Ponad to był/jest kierownikiem kilku grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest współautorem ponad 150 artykułów naukowych opublikowanych w zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej. Dodatkowo jest pasjonatem muzyki – ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na kierunku edukacja artystyczna, specjalność prowadzenie zespołów chóralno-instrumentalnych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości – preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.