speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie nauk technicznych. Swoją przygodę z nauką rozpoczynała w Poznaniu, gdzie uzyskała stopień doktora nauk leśnych na Akademii Rolniczej. Jej badania dotyczyły grzybów glebowych oraz możliwości ich zastosowania w celu ochrony sadzonek drzew leśnych przed patogenami. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim biotechnologii środowiska oraz zrównoważonego zagospodarowania odpadami biodegradowalnymi (w tym osadami ściekowymi) w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego. Jest autorką wielu publikacji z tej dziedziny, w tym monografii: „Wspomaganie procesów remediacji terenów zdegradowanych” oraz „Fitoremediacja gleb skażonych metalami ciężkimi”. Współpracuje z naukowcami w kraju i za granicą, m.in. z Norwegii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, RPA, Chiny oraz przedsiębiorcami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego m.in. z wykorzystaniem biowęgla. Jest liderem zespołu, który prowadzi badania, gdzie wprowadza się biopreparaty oparte na mikroorganizmach pozyskanych ze środowiska naturalnego w celu neutralizacji zanieczyszczeń znajdujących się w głównie w glebach. Poza tym prowadzi monitoring tzw. „nowych” zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych w wodach, ściekach i glebach. Wykorzystuje przy tym najnowocześniejsze techniki biologii molekularnej i chemii analitycznej.

Od 2016 prof. Małgorzata Kacprzak jest Dziekanem Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Malgorzata Kacprzak is a full professor in the field of technical sciences. She began her adventure with science in Poznan, where she obtained a PhD degree at the University of Agriculture. Her research concerned on soil fungi and the possibility of using them to protect seedlings of forest trees against pathogens. Since 2000, she has been working at the Institute of Environmental Engineering at the Czestochowa University of Technology. Her scientific interests focuses primarily on environmental biotechnology and sustainable management of biodegradable waste (including sewage sludge) in the context of circular economy. She is the author of many publications in this field, including the monograph “Supporting remediation processes of degraded areas” and “Phytoremediation of soils contaminated with heavy metals”. Cooperates with scientists at Poland and abroad, including Norway, France, Ireland, Spain, RPA , China  and entrepreneurs working to improve the quality of the environment, among others using biocarbon. She is  leader of the team that conducts research, where biopreparations based on microorganisms derived from the natural environment are introduced to neutralize pollutants found mainly in soils. In addition, she conducts the research on monitoring the so-called “new” chemical and microbiological contaminations in water, sewage and soils. She uses the most modern techniques of molecular biology and analytical chemistry.
From 2016, prof. Malgorzata Kacprzak  is Dean of the Faculty of Infrastructure and Environment of the Czestochowa University of Technology.