speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Profesor Krzysztof Sztwiertnia jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas dziesięcioletniego zatrudnienia na Technicznych Uniwersytetach w Brunszwiku i Clausthal (Niemcy) oraz w Metzu (Francja). Jest autorem lub współautorem 126 publikacji w tym: 78 ujętych w Web of Science Core Collection, 3 książek oraz  2 rozdziałów. Realizował liczne projekty europejskie i krajowe, których celem był rozwój technik mikroskopii orientacji krystalograficznych w transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (co zaowocowało utworzeniem własnej firmy - crystorient.com). Ostatnio kierował projektami, które dotyczyły badań materiałów heksagonalnych w zastosowaniu na implanty medyczne w tym bioresorbowalne. Zaproponowany nowy system implantologiczny z czystego tytanu o specjalnie modyfikowanej mikrostrukturze dla stomatologii  uzyskał platynowy medal (INTARG 2016).

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacj

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.