speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nieprzerwanie od 1976 roku. Zakres jego działalności naukowej, obejmuje inżynierię mechaniczną, automatyzację i informatykę oraz inżynierię medyczną. Jest twórcą i współtwórcą ok 60 patentów i wzorów użytkowych chronionych w kraju i za granicą. Patenty jego autorstwa są przedmiotem licznych wdrożeń, poprzez zawarcie kilkunastu umów licencyjnych, a kilkanaście wynalazków stało się inspiracją do opracowania i uzyskania ważnych projektów badawczych dla AGH oraz zakładów przemysłowych, przyczyniając się do poprawy efektywności ich działalności gospodarczej. Ponadto od ponad 45 lat zajmuje się jako choreograf działalnością artystyczną w najstarszym studenckim Zespole Pieśni i Tańca „KRAKUS” przy AGH.  

Cechuje Go wnikliwość poznawcza ukierunkowana na potrzeby przemysłu. 

- posiada znaczące osiągnięcia we wszystkich obszarach współpracy z przemysłem 

- działalność w wielu gremiach naukowych i eksperckich oraz aktywny i twórczy udział w licznych projektach badawczych świadczy o znaczącej jego pozycji  w środowisku naukowym i akademickim.  

- jako lider zespołów badawczych, wnikliwy badacz i organizator przedsięwzięć naukowych jest uznanym specjalistą i autorytetem z zakresu badań nieniszczących i diagnostyki mechanicznych struktur ferromagnetycznych oraz twórcą innowacyjnych urządzeń medycznych 

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
15.30-17.50

Dostępność i włączenie społeczne

Integracja społeczna i włączenia to idee, które są jednym z priorytetów polityki spójności w okresie 2021-2027, realizowanej w celu stworzenia Europy o silniejszym wymiarze społecznym. Zaproszeni na konferencję branżową eksperci dyskutować będą o ograniczeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, większej dostępności usług społecznych a także o integracji społeczno-gospodarczej.

 

Na konferencji, która odbędzie się w trakcie 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 nie zabraknie również prezentacji projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami – począwszy od nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego po innowacje technologiczne i dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Specjaliści przedstawią między innymi rozwiązania z branży IT, które wesprzeć mogą osoby o ograniczonej mobilności w codziennych czynnościach i zaprezentują innowacje, wpływające na ogół stanu zdrowia społeczeństwa.

 

Prelekcje wygłoszą:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Innowacyjne rozwiązania wpływające na zdrowie społeczeństwa i poprawiających ergonomię pracy personelu sfery medycznej”
Dr inż. Marek Miłosz, prof. PL, Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska
„Wspomaganie edukacji chorych na cukrzycę typu I – aplikacja mobilna T1DCoach”
Dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Białostocka
„Mechatroniczne wsparcie osób starszych z zaburzeniami równowagi”
Dr Tomasz Komendziński, Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Sztuczna inteligencja dla dobra społecznego, neuronauka zdrowia i świadomość zdrowotna, czyli rzecz o demencji”
Bartosz Wiktorzak, Koordynator Projektu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
„Jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami w podróży po metrze? - aplikacja mobilna LIFT”

 

Udział w debacie wezmą:

Łukasz Bilski, Fundacja CEL
Michał Sękowski, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju
Łukasz Salwarowski, Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO, Redaktor Naczelny, Magazyn Ogólnopolski "Głos Seniora"
Dr Marek Pilch, Ambasador Sportu oraz Zdrowego i Aktywnego Stylu Życia „Głosu Seniora”, Przewodniczący, Małopolska Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

Moderator:

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.