speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Dyrektor, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Andrzej Borkowski jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie w roku 1994 i 2004 odpowiednio. W roku 2013 uzyskał tytuł profesora. W latach 1990-1994 był stypendystą DAAD na Uniwersytetach Technicznych w Dreźnie i Wiedniu.

Badania prof. Borkowskiego skoncentrowane są na metodach pozyskiwania i modelowania geodanych. Jest autorem i współautor nowych metod modelowania geoinformacji na podstawie danych lotniczego skaningu. W zainteresowaniach badawczych znajduje się również problematyka integracji danych z różnych sensorów, w szczególności lotniczego skanowania i interferometrii radarowej, oraz wykorzystaniu tych danych w badaniach środowiskowych oraz w badaniach związanych z ruchami mas na powierzchni ziemi. Kolejnym obszarem aktywności naukowej prof. Borkowskiego jest wykorzystanie systemów opartych na bezzałogowych statkach latających w precyzyjnym rolnictwie i leśnictwie.

Jest autorem lub współautorem około 240 prac naukowych. Zrealizował szereg grantów krajowych oraz projektów badawczych we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, Uniwersytetem w Stuttgarcie, przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej i Niemieckiej Agencji Kosmicznej oraz na rzecz Climate KIC.

Od 2009 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki UPWr. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, Komitetu Geodezji PAN oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji.