speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych, redaktor naczelny czasopisma „Inżynieria Materiałowa” wyd. SIGMA-NOT oraz członek “Assembly for the mission board on cancer”, przy Komisji Europejskiej, DG Research & Innovation.

Kierownik oraz wykonawca kilkunastu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków NCN, NCBR, MNiSzW, FNP. Jest autorem ponad 150 publikacji (w tym ponad 80 JCR), 15 przyznanych patentów, 12 opracowań dla przemysłu. Ekspert branżowy w MFiPR MCP, NCBR, NAWA, KE, PARP, BGK.

Odbyła liczne staże naukowe oraz przemysłowe, m.in. na UC Berkeley USA, University of Strathclyde,  French National Institute for Nuclear Science and Technology oraz French Atomic Energy and Alternative Energies Commission CEA.

Jest członkiem licznych gremiów doradczych: Zespół odwoławczy (MEiN), Zespół ds. Doktoratów Wdrożeniowych (MEiN), Zespołu ds. ewaluacji ex-ante (NCBR), Grupy Roboczej ds. Regionalnej Strategii Innowacji (Małopolska) oraz Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty.

Została wielokrotnie nagrodzona za działalność naukowo-badawczą i wynalazczą, m.in. Odznaczenie honorowe Prezesa Rady Ministrów „Za zasługi dla wynalazczości”, “Wynalazczyni 2017”, który przyznany  jest w plebiscycie zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) oraz Urzędu Patentowego RP, wyróżnienie w 9. edycji konkursu o tytuł „Bizneswoman Roku” w ramach Sukcesu Pisanego Szminką w kategorii Nauka i biznes, Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu pod jej kierownictwem zostały docenione na forum międzynarodowym otrzymując szereg medali i wyróżnień na najwyższej rangi międzynarodowych targach i wystawach m.in. w Paryżu, Brukseli, Warszawie, Taipei, Kuala Lumpur, Seulu, Pradze, Moskwie, Norymberdze, Zagrzebiu i innych (łącznie otrzymała ponad 150 Medali, Nagród i Wyróżnień).