speaker-photo

PROF. DR HAB. HANNA MAZUR-MARZEC

Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec jest zatrudniona na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje również z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, jednak przez większość swojej kariery naukowej była związana z jednostkami o profilu biologicznym.

W międzynarodowym środowisku naukowym Prof. Mazur-Marzec jest uznanym ekspertem w zakresie produktów naturalnych pochodzenia morskiego oraz spektrometrii mas. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Marine Drugs (MDPI) oraz Oceanologia (Elsevier). Od wielu lat, jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół peptydów produkowanych przez cyjanobakterie oraz możliwości ich wykorzystania jako farmaceutyków. Tematyka ta jest też przedmiotem realizowanych przez nią projektów krajowych i zagranicznych. W 2014 r., z jej inicjatywy i pod jej kierownictwem, w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego utworzona została nowa jednostka: Zakład Biotechnologii Morskiej. Równolegle, prof. Mazur-Marzec działa na rzecz upowszechnienia biotechnologii morskiej, jako możliwej drogi kariery zawodowej. W tym zakresie opracowała i wdrożyła program studiów II stopnia na kierunku oceanografia – biotechnologia morska. W ramach projektu międzynarodowego FOCUS Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (Interreg South Baltic), wraz z zespołem, opracowała również kursy e-learningowe dot. błękitnej biotechnologii.

Prof. Hanna Mazur-Marzec jest autorem ok. 70 oryginalnych prac naukowych w czasopismach z bazy JCR oraz 5 rozdziałów w książkach wydawnictw międzynarodowych (Wiley, Elsevier). Wygłosiła ponad 30 wykładów na zaproszenie, odbyła wielokrotnie zagraniczne staże naukowe, m.in. na Uniwersytecie w Padwie, Abo Akademi University w Turku, Robert Gordon University w Aberdeen, Wageningen University. Była promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich; uczestniczyła jako współpromotor, recenzent lub oponent w postępowaniach o nadanie stopnia doktora lub tytułu profesora prowadzonych przez uczelnie zagraniczne. Dowodem międzynarodowego uznania są też liczne staże naukowe, które pod opieką prof. Mazur-Marzec odbywają doktoranci i młodzi pracownicy z różnych europejskich uczelni i instytutów naukowych. Czterokrotnie otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju