speaker-photo

Prof. dr hab. Detlef Hommel

PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii