speaker-photo

Prof. dr hab. Danuta Kruk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w Katedrze Fizyki i Biofizyki oraz w centrum Nanobiomedycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest koordynatorem Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology): European Network on NMR Relaxometry, zrzeszającej 28 krajów, http://eurelax.uwm.edu.pl/. Realizuje (lub realizowała w ostatnim czasie) szereg projektów krajowych i międzynarodowych:

Contrast by Nuclear Quadrupole Enhanced Relaxation. Future and Emerging Technologies: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA (FET-OPEN-NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES),: Improving Diagnosis by Fast Field Cycling MRI. H2020- PHC -11-2015, Multiscale Dynamics with Ultrafast High-Resolution Relaxometry. H2020-FETOPEN-2018-2020 / H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01. W poszukiwaniu biomarkerów żywności z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Narodowe Centrum Nauki (NCN) Dynamika układów jonowych na poziomie atomowym – zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. NCN Dynamika molekularna w roztworach hydrokoloidalnych. NCN Nanocząstki rdzeń-powłoka – od teorii relaksacji do środków kontrastowych dla obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego Identyfikacja mechanizmów dynamiki jonów w super-jonowych nieorganicznych materiałach w celu projektowania nowych elektrolitów stałociałowych. NCN Alternative Quality and Authenticity Methods for Sugar and Confectionery Industry. MSCA RISE 2020

W 2017 roku prof. Danuta Kruk brała udział w finale  Innovation Radar Prize 2017, https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation-radar-prize/excellent-science, prezentując nowatorską koncepcję osiągania kontrastu w obrazowaniu metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. W 2015 roku została wybrana kobietą Sukcesu Warmii i Mazur.

Prof. Danuta Kruk jest autorką szeregu publikacji naukowych i dwóch książek: Kruk D. (2007) Theory of Evolution and Relaxation of Multi-spin Systems. Application to Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Electron Spin Resonance (ESR), Arima, Bury St Edmunds UK, Kruk D. (2015) Understanding Spin Dynamics, Pan Stanford.