speaker-photo

Prof. dr hab. Danuta Kruk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w Katedrze Fizyki i Biofizyki oraz w centrum Nanobiomedycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest koordynatorem Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology): European Network on NMR Relaxometry, zrzeszającej 28 krajów, http://eurelax.uwm.edu.pl/. Realizuje (lub realizowała w ostatnim czasie) szereg projektów krajowych i międzynarodowych:

Contrast by Nuclear Quadrupole Enhanced Relaxation. Future and Emerging Technologies: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA (FET-OPEN-NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES),: Improving Diagnosis by Fast Field Cycling MRI. H2020- PHC -11-2015, Multiscale Dynamics with Ultrafast High-Resolution Relaxometry. H2020-FETOPEN-2018-2020 / H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01. W poszukiwaniu biomarkerów żywności z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Narodowe Centrum Nauki (NCN) Dynamika układów jonowych na poziomie atomowym – zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. NCN Dynamika molekularna w roztworach hydrokoloidalnych. NCN Nanocząstki rdzeń-powłoka – od teorii relaksacji do środków kontrastowych dla obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego Identyfikacja mechanizmów dynamiki jonów w super-jonowych nieorganicznych materiałach w celu projektowania nowych elektrolitów stałociałowych. NCN Alternative Quality and Authenticity Methods for Sugar and Confectionery Industry. MSCA RISE 2020

W 2017 roku prof. Danuta Kruk brała udział w finale  Innovation Radar Prize 2017, https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation-radar-prize/excellent-science, prezentując nowatorską koncepcję osiągania kontrastu w obrazowaniu metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. W 2015 roku została wybrana kobietą Sukcesu Warmii i Mazur.

Prof. Danuta Kruk jest autorką szeregu publikacji naukowych i dwóch książek: Kruk D. (2007) Theory of Evolution and Relaxation of Multi-spin Systems. Application to Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Electron Spin Resonance (ESR), Arima, Bury St Edmunds UK, Kruk D. (2015) Understanding Spin Dynamics, Pan Stanford.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.