speaker-photo

Prof. dr hab. Inż. Beata Kolesińska

Politechnika Łódzka

Profesor Beata Kolesińska jest kierownikiem grupy badawczej Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Jej kariera naukowa związana jest z Politechniką Łódzką od 2003 roku. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie we Florencji (Włochy), ETH Zurich (Szwajcaria) jak i przemysłowe Chem-Quest Co (USA), Agropharm SA (Polska) oraz Instytucie Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED (Polska).

Główne zainteresowania naukowe Profesor Beaty Kolesińskiej obejmują:

  • Projektowanie i syntezę peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystanie w medycynie;
  • Projektowanie, syntezę i wykorzystania koniugatów peptydów z lekami/znacznikami.
  • Materiały peptydowe i hybrydowe oparte o peptydy/białka.
  • Badania struktury przestrzennej peptydów i zależności pomiędzy ich konformacją a podatnością na tworzenie stabilnych konformerów o strukturze sprzyjającej inicjowaniu procesu agregacji.

Profesor Beata Kolesińska jest autorem ponad 100 publikacji oraz współautorem patentów i zgłoszeń patentowych z dziedziny chemii organicznej, chemii związków naturalnych, w tym peptydów i białek oraz ich koniugatów z matrycami stałymi. Opracowane nowe materiały peptydowe oraz peptydowo-polisacharydowe są użyteczne w medycynie a w szczególności w medycynie regeneracyjnej. Prowadzi również badania nad poszukiwaniem peptydów i peptydomimetyków użytecznych w zapobieganiu procesowi agregacji białek/polipeptydów, które są przyczyną licznych amyloidoz. Współpracuje z jednostkami badawczymi z dziedziny medycyny, biologii, inżynierii materiałowej i biomateriałowej oraz z partnerami przemysłowymi sektora środków leczniczych, wyrobów medycznych oraz przetwórstwa żywności. Była wielokrotnie nagradzana za osiągniecia naukowe zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. Profesor Beata Kolesińska aktywnie uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika – NCN, NCBR lub wykonawcy (NCN, NCBR, Horyzont 2020).

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju