speaker-photo

Prof. dr hab. Inż. Beata Kolesińska

Politechnika Łódzka

Profesor Beata Kolesińska jest kierownikiem grupy badawczej Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Jej kariera naukowa związana jest z Politechniką Łódzką od 2003 roku. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie we Florencji (Włochy), ETH Zurich (Szwajcaria) jak i przemysłowe Chem-Quest Co (USA), Agropharm SA (Polska) oraz Instytucie Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED (Polska).

Główne zainteresowania naukowe Profesor Beaty Kolesińskiej obejmują:

  • Projektowanie i syntezę peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystanie w medycynie;
  • Projektowanie, syntezę i wykorzystania koniugatów peptydów z lekami/znacznikami.
  • Materiały peptydowe i hybrydowe oparte o peptydy/białka.
  • Badania struktury przestrzennej peptydów i zależności pomiędzy ich konformacją a podatnością na tworzenie stabilnych konformerów o strukturze sprzyjającej inicjowaniu procesu agregacji.

Profesor Beata Kolesińska jest autorem ponad 100 publikacji oraz współautorem patentów i zgłoszeń patentowych z dziedziny chemii organicznej, chemii związków naturalnych, w tym peptydów i białek oraz ich koniugatów z matrycami stałymi. Opracowane nowe materiały peptydowe oraz peptydowo-polisacharydowe są użyteczne w medycynie a w szczególności w medycynie regeneracyjnej. Prowadzi również badania nad poszukiwaniem peptydów i peptydomimetyków użytecznych w zapobieganiu procesowi agregacji białek/polipeptydów, które są przyczyną licznych amyloidoz. Współpracuje z jednostkami badawczymi z dziedziny medycyny, biologii, inżynierii materiałowej i biomateriałowej oraz z partnerami przemysłowymi sektora środków leczniczych, wyrobów medycznych oraz przetwórstwa żywności. Była wielokrotnie nagradzana za osiągniecia naukowe zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. Profesor Beata Kolesińska aktywnie uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika – NCN, NCBR lub wykonawcy (NCN, NCBR, Horyzont 2020).

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
14:00–17:00

Arena Projektów Przyszłości I

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnej czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Prof. n. med. Piotr Tutka, Neurofarmakolog, Farmakolog kliniczny i Endokrynolog, Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Rzeszowski
,,Cytyzyna jako optymalny lek w uzależnieniu od elektronicznych papierosów"
Mgr Jakub Laskowski, Politechnika Śląska, Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C.
"Zarządzanie wizerunkiem w projektach B+R jako kluczowy czynnik strategii komercjalizacji i wdrożenia innowacyjnych produktów i usług"
Mgr Piotr Sobecki, Kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy
,,eRADS, czyli w jaki sposób wspomagać nowoczesną radiologię”
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
,,MOLecoLAB, Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych. Nowoczesny kampus jako partnerska współpraca interdyscyplinarnych zespołów naukowych”
Radosław Krajewski, Specjalista ds. Rozwoju Technologii, Podkarpackie Centrum Innowacji
,,Czuła technologia – innowacje w diagnozie i terapii chorób”
Dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz., Prezes, BACTrem sp. z o.o.
,,Biotechnologie BACTrem dla ochrony środowiska i rolnictwa proekologicznego”
Mgr inż. Swen Stręk, Kierownik, Centrum Transferu Technologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
,,Praktyka komercjalizacji w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, na przykładzie leku/szczepionki przeciwko Clostridium difficile”
Prof. dr hab. Czesław Radzewicz, Kierownik projektu, Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych – NLPQT
,,Po co nam światło”
Dr inż. Ilona Jastrzębska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
„Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu
miedziowego”
Dr Marta Michalska-Domańska, Wojskowa Akademia Techniczna
„Nano-morfologiczne anodowe tlenki metali i ich potencjał aplikacyjny”
Dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki„Czujniki do szybkiego i bezinwazyjnego wykrywania SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia”
Norbert Przespolewski, Specjalista ds. Obsługi Klienta, CAP Sp. z o.o
„Uzdatnianie wody pitnej i wody basenowej”
Sebastian Rorbach, Product Manager, Mentor Sp. z o.o. Sp. k., Systemy multimedialne i symultaniczne jako innowacyjne narzędzie kształtowania kompetencji językowych
Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Kierownik Zespołu Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek w Instytucie Chemii Organicznie, Politechnika Łódzka
„Materiały Opatrunkowe od opatrunków hemostatycznych po opatrunki przyśpieszające regeneracje tkanek”