speaker-photo

Dr Zygmunt Łukaszczyk, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

Filia Politechniki Śląskiej

Doktor nauk technicznych, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, menedżer i samorządowiec. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1985 r. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego „Gospodarka samorządowa” w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawno-Samorządowych Polskiej Akademii Nauk, Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, zdał egzamin na członków rad nadzorczych. W lutym 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej na Politechnice Śląskiej

Pełnił wiele funkcji zarządczych zarówno w administracji publicznej (Prezydent Żor, Wojewoda Śląski) jak i w spółkach kapitałowych. Przez wiele lat był wiceprezesem JSW S.A. odpowiedzialnym za procesy restrukturyzacyjne, inwestycyjne i majątkowe. W okresie tym min. restrukturyzował Koksownię Przyjaźń, opracował i wdrożył program Grupy Węglowo-Koksowej. Pełnił funkcję Prezesa Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, wiceprezesa JSW KOKS S.A. oraz prezesa KHW S.A.  Sprawował również funkcje w organach nadzoru spółek prawa handlowego, w szczególności jako Przewodniczący Rad Nadzorczych. Jest członkiem wielu organizacji gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych ( pełnił m. in. funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL. Autor lub współautor wielu publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych z zakresu przekształceń własnościowych, konsolidacji spółek, innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami logistycznymi w gminach, górnictwie, koksownictwie i energetyce w tym opracowania i wdrożenia centrum usług wspólnych. Bezpośrednio zaangażowany w szereg projektów gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi badawczych w tym informatycznych oraz wdrożeń innowacyjnych koncepcji do praktyki przedsiębiorstw z sektora energetycznego i gospodarki samorządowej. Autor wielu publikacji z zakresu ochrony środowiska w tym ochrony powietrza i wody.  Współorganizator wielu konferencji naukowo-technicznych. Zaangażowany na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zrównoważonego rozwoju. Laureat nagrody Zielonego Czeku WFOŚIGW a następnie członek kapituły tych laurów. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu: grupami kapitałowymi m.in. w zakresie wprowadzania spółek kapitałowych na giełdę oraz emisji obligacji, radami nadzorczymi, gminą oraz w negocjacjach, jako umiejętności menedżerskiej. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

W swej 30-letniej działalności samorządowej i biznesowej został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi, do których należą m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Z zamiłowania żeglarz.