speaker-photo

Dr Róża Pawłowska

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2005 roku ukończyła studia na kierunku biologia specjalność biochemia. Doktorat w dziedzinie chemii bioorganicznej obroniła w 2011 roku w CBMM PAN. Dr Pawłowska jest laureatką kilku stypendiów krajowych i międzynarodowych, m.in. „BIO-MAT nowoczesne materiały i biomateriały”, stypendium European Soft Matter Infrastructure programme, „Krystyna Lesiak Fund grant” finansowany przez Polish-American Health Association (USA).

Brała udział w realizacji 9 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW, NCN, POiG oraz Grantu dla Młodych Naukowców CBMM PAN.

Wyniki jej dotychczasowej pracy prezentowane były na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, również w formie wykładów na zaproszenie, m.in. w NIH (Bethesda, MD, USA), NCI (Frederick, MD, USA), Georgetown University School of Medicine (Washington DC, USA). Jest współautorką kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, patentu i zgłoszeń patentowych oraz rozdziałów w książkach. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny z pogranicza biologii, chemii i nauk biomedycznych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości – preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.