speaker-photo

DR ŁUKASZ SZAFRON

Specjalista, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dr Łukasz Szafron pracuje w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie od 2006 r. W 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W pracy naukowej poszukuje markerów prognostycznych raka jajnika. Badania genu CRNDE, który jest takim markerem, zaowocowały odkryciem peptydu CRNDEP, wchodzącego w skład granul stresu i ulegającego ekspresji w nowotworach i tkankach prawidłowych o wysokim potencjale mitotycznym. Wyniki badań dra Szafrona opisano w 6 z 25 publikacji składających się na jego dorobek naukowy (łączny wskaźnik cytowań wynosi 130, a indeks Hirscha – 11). Jest laureatem nagrody naukowej prof. Steffena (2016 r.). Na dalsze badania uzyskał finansowanie w ramach grantu NCN SONATA 12. Dr Szafron zajmuje się też diagnostyką pacjentów z chorobą nowotworową. Posiada tytuł specjalisty z laboratoryjnej genetyki medycznej (2016 r.), a także tytuł międzynarodowy „European Clinical Laboratory Geneticist” nadany przez Europejską Radę Genetyki Medycznej (2018 r.). Jest członkiem założycielem Zarządu Sekcji Guzów Litych przy PTGC.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju