speaker-photo

DR ŁUKASZ SZAFRON

Specjalista, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dr Łukasz Szafron pracuje w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie od 2006 r. W 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W pracy naukowej poszukuje markerów prognostycznych raka jajnika. Badania genu CRNDE, który jest takim markerem, zaowocowały odkryciem peptydu CRNDEP, wchodzącego w skład granul stresu i ulegającego ekspresji w nowotworach i tkankach prawidłowych o wysokim potencjale mitotycznym. Wyniki badań dra Szafrona opisano w 6 z 25 publikacji składających się na jego dorobek naukowy (łączny wskaźnik cytowań wynosi 130, a indeks Hirscha – 11). Jest laureatem nagrody naukowej prof. Steffena (2016 r.). Na dalsze badania uzyskał finansowanie w ramach grantu NCN SONATA 12. Dr Szafron zajmuje się też diagnostyką pacjentów z chorobą nowotworową. Posiada tytuł specjalisty z laboratoryjnej genetyki medycznej (2016 r.), a także tytuł międzynarodowy „European Clinical Laboratory Geneticist” nadany przez Europejską Radę Genetyki Medycznej (2018 r.). Jest członkiem założycielem Zarządu Sekcji Guzów Litych przy PTGC.