speaker-photo

Dr inż. Paweł Konieczka

Instytut Fizjologii i Żywienia PAN

Obecnie odbywa staż naukowy (post-doc) na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jest członkiem Zarządu polskiego Oddziału World’s Poultry Science Association oraz należy do Editorial i Reviewers Board w kilku uznanych czasopismach naukowych. Dr inż. Paweł Konieczka kierował badaniami naukowymi przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sektorem komercyjnym oraz Partnerami Zagranicznymi m.in. British Poultry Science. Jest także laureatem Stypendium Naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz dwukrotnym stypendystą Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego dla doktorantów, którzy prowadzą badania o wysokim potencjale wdrożeniowym. Ponadto był kilkakrotnie uczestnikiem programów wyjazdowych przyznanych przez zagraniczne organizacje naukowe, podczas których prezentował swoje badania naukowe na międzynarodowych konferencjach m.in. w Europie, Australii i Chinach.

Badania naukowe, którymi kieruje dotyczą opracowania skutecznych i efektywnych metod kontroli procesów zapalnych wywołanych rożnymi czynnikami stresogennymi u zwierząt-producentów żywności, przy zastosowaniu metod alternatywnych do środków farmakologicznych. Badania te obejmują opracowanie strategii żywieniowej o potencjale wdrożeniowym, która umożliwi wykorzystanie genetycznych możliwości zwierząt do wytworzenia wysokiej jakości żywności w warunkach zrównoważonej produkcji. Strategia zakłada powiązanie zdrowia zwierząt ze zdrowiem konsumentów, i zaadoptowanie do tego celu prewencyjnej profilaktyki weterynaryjnej.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.