Dr inż. Ilona Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ABSTRAKT

“Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego”

Dr inż. I. Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

*Autor korespondencyjny: ijastrz@agh.edu.pl

Czym są materiały ogniotrwałe ? Dlaczego bez nich nie możliwe byłoby wyprodukowanie szeregu przedmiotów powszechnego użytku jak również nie możliwy byłby rozwój cywilizacyjny i gospodarczy społeczeństw ? W tej prezentacji zawarte zostaną odpowiedzi na postawione pytania, a następnie zaprezentowany zostanie  obecnie realizowany projekt mający na celu opracowanie nowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego pt.: “Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego”. Projekt realizowany jest w ramach programu LIDERXII, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/14/0086/L-12/20/NCBR/2021, Kierownik Projektu dr inż. I. Jastrzębska).

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie nowych materiałów ogniotrwałych - bez chromu- co wiąże się ze sprostaniem wymaganiom środowiskowym. Obecnie w praktyce przemysłowej brak jest alternatywnego materiału bezchromowego, który mógłby zastąpić materiały ogniotrwałe z chromem w metalurgii miedzi. Jak dotąd bezskutecznie prowadzone są próby opracowania alternatywnych materiałów, które miałyby realną szansę zastąpienia obecnie stosowanych w przemyśle miedziowym materiałów z chromem. W konsekwencji materiały z chromem stanowią tam nieustannie wyłożenia ogniotrwałe w większości urządzeń cieplnych. Z drugiej strony, miedź jest kluczowym surowcem Polski i świata, ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i zaspokojenia potrzeb bytowych społeczeństwa, a więc takich których trwała podaż musi być zapewniona. W pracy zaprezenowane zostaną założenia, kierunki rozwojowe projektu oraz strategia zarządzania dużym, innowacyjnym projektem B+R.