speaker-photo

Dr inż. Beata Warczewska

Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Beata Warczewska pracownik naukowo – dydaktyczny UP we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, ukończyła studia na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność planowanie przestrzenne. Na tym samym wydziale w roku 2002 uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W roku 2010 ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast” na Politechnice Gdańskiej.

Jest autorką lub współautorką licznych prac naukowych z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju obszarów wiejskich, planowania i zarządzania przyrodniczymi obszarami chronionymi, rozwoju obszarów metropolitalnych. W czasie swojej pracy naukowo – dydaktycznej była kierownikiem prac i projektów badawczych, otrzymała nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w roku 2006 wyróżnienie Ministra Budownictwa za kierownictwo pracy inżynierskiej. W latach 2010 – 2014 była członkiem Zespołu Problemowego ds. Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.