speaker-photo

Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

Dyrektor, Centrum Technologii Galwanotechnicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Realizowane prace naukowo-badawcze i kierowane przez nią projekty dotyczyły otrzymywania innowacyjnych powłok metalowych metodą chemiczną i elektrochemiczną oraz badania ich właściwości, w szczególności: osadzania niklowych, miedzianych, cynkowych powłok kompozytowych z różnymi cząstkami fazy dyspersyjnej min. boru czy grafenu, osadzania złotych i niklowych powłok stopowych, opracowywania zamienników chromu technicznego, do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, zbrojeniowym, kosmicznym czy elektronicznym. Ponadto uczestniczyła w pracach związanych z odzyskiem metali z roztworów przemysłowych z ZSEE oraz oczyszczania cieczy poużytkowych z przemysłu galwanicznego. Łączy wyniki badań naukowych z praktyką przemysłową realizując prace badawcze na zlecania z przemysłu.

Jest autorką i współautorką niemal 50 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 1 patentu. Stypendystka projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”.

 

Za swoją dotychczasową działalność B+R otrzymała Złoty Medal International Warsaw Invention Show IWIS (2019). Została wyróżniona Nagrodą imienia prof. Tadeusza Żaka (2002) i Złotą Odznaką (2023) przyznanymi przez Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne, którego była Prezesem (2017-2023). Była też Recenzentem metodologicznym (2013) oraz Ekspertem branżowym (2018) opisu Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu Galwanizer. Obecnie Członek Rady Instytutu.

 

Najważniejszymi spośród obecnie realizowanych projektów są:

- „New electroless Ni-B/B and Ni-B/MoS2 composite coatings with improved mechanical properties” finansowany przez NCBR z Funduszy Norweskich w konkursie Small Grant Scheme dla kobiet w naukach technicznych

- „Warstwy termoprzewodzące nowej generacji dla elektroniki oraz technologia ich wytwarzania” finansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach dotacji celowych i wykonywany w konsorcjum z Sieć Badawcza Łuksiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki.