speaker-photo

Dr hab. n. med. Halina Jurkowska

Adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dr hab. n. med. Halina Jurkowska- adiunkt w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM, gdzie pracuje od 2000r. Studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Biologii Molekularnej- dyplom z wyróżnieniem magistra biologii ze specjalnością biologia molekularna (2000r). Na Wydziale Lekarskim UJ CM uzyskała w 2008r dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, a w 2019r stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dwuletni pobyt na Uniwersytecie Cornella (2012-2013) w ramach programu ‘’Mobilność Plus’’ finansowanego przez MNiSW, w trakcie którego realizowała kierowany przez nią projekt naukowy „Desulfuracyjne przemiany cysteiny w warunkach braku jej utleniania z powodu genetycznie uwarunkowanego niedoboru dioksygenazy cysteinowej. Stan zapalny a siarkowodór”. W 2022r otrzymała Nagrodę Indywidualną Rektora UJ za osiągnięcia dydaktyczne; Nagrody Wydziału Lekarskiego UJ CM za publikacje z wysokim IF (2018r, 2019r). Kierownik i główny wykonawca wielu projektów naukowych (finansowanych ze środków pochodzących z subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Wydziałów UJ CM). Całkowita punktacja dorobku naukowego- IF: 83.364, Współczynnik Hirscha: 11. Jest Guest Editorem w Analytical Biochemistry i Biomolecules, recenzentem prac naukowych. Uczestniczyła w organizowaniu krajowych konferencji naukowych; czynny udział w wielu konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych). Członek PTBioch.

14:10 – 15:20

20 Października 2023 r.

Kobieta nauki, która zmienia świat

Inspirująca konferencja branżowa, w ramach której uczestniczki wypowiedzą się o sytuacji kobiet w nauce: wadze zaangażowania w działalność badawczą, rozwoju potencjału naukowego i konieczności zwiększenia udziału kobiet-naukowców w środowisku naukowym. 

W konferencji, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 udział wezmą czołowe badaczki i przedstawicielki polskiego świata nauki, pracujące na co dzień w najlepszych polskich ośrodkach naukowych, które po debacie w indywidualnych prelekcjach przedstawią na szerokim forum wyniki swojej pracy. 

 

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Kierownik, Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Cyfrowy system informacji o środowisku morskim - ukierunkowany połów danych
Dr inż. Małgorzata Karbarz, Kolegium Nauk PrzyrodniczychUniwersytet Rzeszowski
Barkodowanie DNA
Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Modelowanie komputerowe organicznej elektroniki: wyzwania I perspektywy
Ksenia Siadkowska, Naukowiec, freelancer, Politechnika Lubelska
Jak powstają wirujące technologie?
Dr hab. n. med. Halina Jurkowska, Adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Modulowanie tlenowych i beztlenowych przemian L-cysteiny - znaczenie w medycynie
Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak, pełnomocnik dyrektora Ośrodka Radioizotopów POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Radiofarmaceutyki – co to jest lek radioaktywny?