speaker-photo

DR HAB. LIDIA BŁASZCZYK

Kierownik Zespołu Struktury i Funkcji Mikrobiomu Roślin, Instytut Genetyki Roślin PAN

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunku biotechnologia, specjalności biotechnologia roślin. W 2001 roku, po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera biotechnologii, rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską realizowała w Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Przedmiotem jej pracy  była identyfikacja i mapowanie genów odporności na rdzę brunatną u pszenicy zwyczajnej. Celem tych prac było opracowanie markerów molekularnych dla genów odporności na rdzę brunatną oraz walidacja tych markerów pod kątem ich wykorzystania do selekcji korzystnych genotypów pszenicy w programach hodowlanych. W trakcie realizacji pracy doktorskiej odbyła dwa staże naukowe w Niemczech, w Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research w Gaterslaben i w Institute of Epidemiology and Resistance, Federal Center for Breeding Research on Cultivated Plants w Aschersleben. W 2003 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Pracowni Biologii Molekularnej IGR PAN. W 2006 roku, za cykl prac badawczych: „Identyfikacja markerów molekularnych i charakterystyka materiałów wyjściowych dla hodowli pszenic odpornych na rdzę brunatną i fuzariozę”, otrzymała Nagrodę Zespołową Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, uzyskała w 2007 roku, a jej praca doktorska została wyróżniona przez Radę Naukową IGR PAN. Od tego też roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Genetyki Patogenów i Odporności Roślin IGR PAN w Poznaniu.

Po uzyskaniu stopnia doktora, kontynuowała swoje zainteresowania naukowe związane z poszukiwaniem genów odporności na choroby grzybowe u zbóż, a jednocześnie rozpoczęła  nową tematykę badawczą dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów w biologicznej ochronie roślin. Obiektem jej zainteresowań stały się grzyby z rodzaju Trichoderma i Clonostachys, a nadrzędnym celem rozpoczętych badań było wyselekcjonowanie efektywnych szczepów Trichoderma i Clonostachys, zdolnych do hamowania syntezy mikotoksyn przez grzyby Fusarium i ograniczania akumulacji tych toksyn w ziarniakach pszenicy zwyczajnej po infekcji patogenem. Za „Badania nad odpornością zbóż na patogeny grzybowe” otrzymała w 2013 roku Krajową Nagrodę Naukową II stopnia z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia za cykl publikacji zatytułowany: „Zróżnicowanie gatunkowe polskich szczepów Trichoderma i ich właściwości antagonistyczne względem fitopatogenów Fusarium.

Od 2018 jest kierownikiem Zespołu Struktury i Funkcji Mikrobiomu Roślin w Zakładzie Genetyki Patogenów i Odporności Roślin IGR PAN, a jej obecne badania dotyczą oddziaływań roślin uprawnych z mikroorganizmami i koncentrują się na poznaniu mikrobiomów wybranych gatunków zbóż oraz określeniu ekologicznej roli mikroorganizmów związanych z ryzosferą, fylosferą i endosferą tych roślin.

Dr hab. Lidia Błaszczyk jest współautorką ponad 40 prac naukowych z zakresu genetyki i biologii molekularnej roślin i mikroorganizmów. Była wykonawcą w 8 projektach oraz kierownikiem 3 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW i NCN. Wyniki swoich badań prezentowała na ponad 40 konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracuję z innymi polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi m.in. z Uniwersytetem im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Università di Napoli ‘Federico II’ Portici we Włoszech, czy United States Dept. of Agriculture, Agriculture Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Lab., Beltsville w USA, a także przedsiębiorstwami zajmującymi się hodowlą roślin w Polsce i produkcją środków ochrony i biopreparatów dla roślin.

Poza pracą naukową zaangażowana jest w działalność dydaktyczną. Organizowała konferencje naukowe oraz warsztaty w tematyce związanej z molekularną identyfikacją grzybów mikroskopowych. Od 2016 roku jest Sekretarzem Zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego, od 2018 roku Przewodniczącą Sekcji Mikologii i Mikotoksyn Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, a od 2019 roku została nominowana na członka Komisji Biotechnologii O/PAN w Poznaniu w kadencji 2019-2022.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci: 15-letniej Zofii i 10-letniego Jana.