speaker-photo

Dr hab. inż. Witold Rohm

Prof. Nadzw., Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Witold Rohm jest absolwentem Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zarówno stopień doktora (2011 r.), jak i doktora habilitowanego (2015 r.) uzyskał na WIKŚiG UP we Wrocławiu.
W pracy naukowej Witold Rohm zajmuje się m.in.:
• integracją obserwacji troposferycznych z naziemnych odbiorników GNSS, numerycznych modeli prognozy pogody, radiosondaży oraz naziemnych stacji meteorologicznych;
• wykorzystaniem obserwacji GNSS w celu asymilacji w numerycznych modelach prognozy pogody, jako źródle danych na temat zintegrowanej zawartości pary wodnej w kolumnie powietrza nad odbiornikiem GNSS;
• zastosowaniem techniki tomografii do budowy trójwymiarowych modeli stanu troposfery na podstawie skośnych obserwacji GNSS.

W 2016 r. otrzymał nagrodę Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (European Geosciences Union – EGU) dla wybitnego młodego naukowca. Laureat nagród rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zdobywca stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jest przewodniczącym grupy roboczej związanej z tomografią GNSS w ramach komisji 4. Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG 4.3.2).

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju