speaker-photo

DR HAB. INŻ. TOMASZ TAŃSKI PROF. PŚ

Kierownik Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska

Od ponad 20 lat związany jest z Politechniką Śląską z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym, początkowo jako student studiów magisterskich, następnie doktorant, a obecnie pracownik tegoż Wydziału. Od 01 grudnia 2014 roku jest zatrudniony na stanowisku prof. nzw. w Pol. Śl. w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe skupione są przede wszystkim wokół inżynierii powierzchni, w tym również obróbki laserowej materiałów inżynierskich, stopów metali lekkich, fotowoltaiki, materiałów funkcjonalnych, nanotechnologii, nowoczesnych technologii wytwarzania, metod badań struktury i własności materiałów inżynierskich. Dziś jest Dyrektorem Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Jednostki rozpoznawalnej i wyróżniającej się swoim dorobkiem naukowym w dyscyplinie Inżynieria materiałowa.

W skrócie

dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ jest

Autorem lub współautorem 394 publikacji, w tym 27 pozycji stanowiących monografie, skrypty dydaktyczne, rozdziały w książkach; 91 publikacji na Web of Science. Brał udział w charakterze prelegenta, chairmana, organizatora, uczestnika w 111 konferencjach naukowych, w tym 104 międzynarodowych. Posiada w swoim dorobku 143 recenzje artykułów opublikowanych w czasopismach JCR i Open Access, w tym 85 z listy Web of Science, 3 recenzje wydawnicze książek, edytor 9 międzynarodowych monografii książkowych, w tym dwóch z listy Web of Science. 7 zgłoszeń patentowych i 3 patenty krajowe. Uczestniczył w 11 i kierował 6 projektami badawczymi krajowymi oraz finansowanych z funduszy europejskich (obecnie kierownik 3 krajowych i 1 międzynarodowego projektu), 12 prac naukowo-badawczych dla przemysłu w charakterze wykonawcy oraz 20 w charakterze kierownika. Promotor 3 zamkniętych przewodów doktorskich, 3 otwartych przewodów doktorskich (w tym jeden wdrożeniowy), kopromotor w 2 zamkniętych przewodach doktorskich realizowanych w kooperacji z uczelnią brazylijską Universidade Federal De Pelotas, kierownik (supervisor) 13 międzynarodowych projektów naukowych, w latach 2015-2018 (trwających od kilku do kilkunastu miesięcy) realizowanych przez doktorantów i adiunktów z zagranicznych Uczelni partnerskich, w ramach programów europejskich oraz pozaeuropejskich (Brazylia, Etiopia, Słowacja, Czechy). Recenzent 3 rozpraw doktorskich, promotor/opiekun 150 prac inżynierskich i magisterskich. Do najważniejszych i nagród i wyróżnień Pana Profesora należy zaliczyć kilkanaście nagród za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej lub naukowej przyznawanych przez Dziekana macierzystego Wydziału lub Rektora Politechniki Śląskiej. Dodatkowo Pan Profesor jest Laureatem 5 złotych, 8 srebrnych, 2 brązowych medali oraz 2 wyróżnień zdobytych za prezentowane zgłoszenia naukowe w latach 2013-2018 na międzynarodowych wystawach i targach innowacyjności. Ponadto w trakcie swojej pracy naukowo-dydaktycznej Pan dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ zrealizował kilkanaście staży zagranicznych, krótko i długookresowych, zarówno dydaktycznych jak i naukowych, w ośrodkach badawczych zlokalizowanych w Europie, tj. Czechy, Słowacja, Niemcy, Portugalia, Dania, Włochy, Grecja.