speaker-photo

Dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw.

Instytut EMAG

Dr hab. inż., prof. nadzw. ITI EMAG, absolwent wydziałów górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień naukowy doktora – w specjalności aerologia górnicza – uzyskał w 2001 r. na AGH, a doktora habilitowanego w 2011 r. na Politechnice Śląskiej.

W latach 1979-2004, pracując w kopalni węgla kamiennego, przeszedł wszystkie szczeble zawodowe osoby dozoru i kierownictwa ruchu zakładu górniczego. W tym czasie był też czynnym ratownikiem górniczym oraz kierownikiem akcji ratowniczej – uczestniczył w 72 takich akcjach.

Od 2004 r. pracuje w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach – m.in. jako adiunkt, profesor nadzwyczajny – pełniąc m.in. funkcje sekretarza naukowego, pełnomocnika ds. naukowych, zastępcy dyrektora ds. naukowych, a od 2015 r. – funkcję dyrektora.

W latach 2006-2016 był też wykładowcą na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, a w latach 2009-2012 pracował w Głównym Instytucie Górnictwa jako adiunkt.

Jako wysokiej klasy specjalista z zakresu aerologii górniczej jest powoływany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do komisji ds. zagrożeń, a także do komisji badających przyczyny i okoliczności katastrof górniczych. Jest też m.in. członkiem Komitetu Górnictwa PAN, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Górniczej PAN O/Katowice, członkiem Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska, a także Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – KT nr 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie. Jest rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego.

Na jego dorobek składa się m.in. 21 aplikacji naukowych oraz ponad siedemdziesiąt opracowań o charakterze eksperckim. Jest współautorem 4 rozwiązań patentowych, autorem i współautorem ponad 220 artykułów i referatów, 4 monografii i 22 rozdziałów w monografiach. Był współwykonawcą  12 i kierownikiem 6 projektów badawczych, rozwojowych, strukturalnych strategicznych i europejskich.

Jest ekspertem NCBiR, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych, a także biegłym sądowym.