speaker-photo

Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Profesor Politechniki Częstochowskiej, wykładowca

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Doktorat z wyróżnieniem obronił w 2003 r. a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku. Doświadczenie akademickie zdobywał na Politechnice Częstochowskiej (pracuje obecnie), Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu i Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Prowadził zajęcia na uczelniach w Niemczech, Rumunii, Słowacji i Czechach. Promotor ponad 70 prac inżynierskich i magisterskich oraz 1 obronionej i 1 w toku rozprawy doktorskiej. Zainteresowania badawcze dotyczą defektoskopii, termografii, metrologii, elektroniki, przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Członek Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice, POLSPAR i PTETIS.  Redaktor działu kwartalnika PAN Int. Journal of Electronics & Telecommunications. Autor 2 podręczników akademickich, współautor monografii naukowej oraz autor 5 rozdziałów w monografiach, autor lub współautor ponad 60 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Odbył staże na zagranicznych uczelniach w Czechach i Niemczech, autor patentu i unijnego wzoru użytkowego. Realizował prace dla przemysłu z zakresu diagnostyki termowizyjnej w elektroenergetyce i diagnostyki układów elektronicznych w branży włókienniczej. Obecnie jest kierownikiem grantu w ramach konkursu Polska Metrologia II.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
15.15-19.15 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.