speaker-photo

Dr hab. inż. Marta Kadela, prof. ITB

Profesor w Instytucie Techniki Budowlanej

Absolwentka kierunku inżynieria i ochrona środowiska w specjalności higiena i bezpieczeństwo środowiska pracy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (2007) oraz kierunku budownictwo w specjalności budownictwo komunikacyjne i infrastruktura na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej uzyskała stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa w 2012 r. i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo w 2017 r.

Od roku 2012 pracuje w Instytucie Techniki Budowlanej, w chwili obecnej na stanowisku Profesora ITB.

Autorka monografii pt. Układy nawierzchnia drogowa – podłoże gruntowe w modelu numerycznym i badaniach in situ (2016), zawierającej wytyczne modelowania MES nawierzchni drogowych współpracujących z podłożem gruntowym oraz pionierskich badań in situ, pozwalających na obserwację odpowiedzi podłoża pod nawierzchnią w rzeczywistych warunkach gruntowych i obciążeniowych do głębokości 2,5 m.

Autorka oraz współautorka około 90 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, rozdziałów w monografiach oraz referatów na krajowe i zagraniczne konferencje naukowo-techniczne. Główną dziedzinę zainteresowań naukowych Autorki stanowi pianobeton i możliwości jego zastosowania w budownictwie oraz ocena zachowania układu nawierzchnia – podłoże gruntowe w ujęciu numerycznym i w badaniach in situ, jak również ocena zachowania podłoża górniczego i monitorowanie obiektów budowlanych.

Autorka ok. 45 opracowań na zlecenie przemysłu, w tym 26 jako główny referent. Od 2017 r. posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

W latach 2014-2017 kierownik projektu badawczego pt. Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IV.