speaker-photo

Dr hab. inż. Łukasz Laskowski

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk

Jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Molekularnej I Nanoelektroniki w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowań inżynierii molekularnej w sztucznej inteligencji, nanoelektronice i biomedycynie. Działania naukowe dra Laskowskiego są prowadzone na pograniczu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej a także inżynierii biomedycznej. Wraz ze swoim zespołem pracuje nad realizacją koncepcji molekularnej sieci neuronowej typu Hopfielda, super-gęstymi pamięciami magnetycznymi, a także materiałami bioaktywnymi nowej generacji.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i patentów.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości – preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.