speaker-photo

Dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy

Jego główne zainteresowania badawcze to ochrona gleb, procesy zanieczyszczenia gleb i ich remediacji, zmiany użytkowania gruntów, wpływ urbanizacji na zasoby glebowe, bezpieczne wykorzystanie odpadów w ramach gospodarki cyrkularnej. Brał udział w 15 międzynarodowych projektach, w tym w ramach 5, 6, 7 Programu Ramowego, Horyzontu 2020, programu Central Europe. Ma doświadczenie w koordynacji pakietów roboczych w projektach międzynarodowych. W latach 2010 – 2017 koordynator krajowego monitoringu jakości gleb. Krajowy reprezentant ds. gleb w sieci EIONET, Common Forum on Contaminated Land i Globalnym Partnerstwie dla Gleb (Global Soil Partnership).

Kierownik projektu NCN na temat skutków rozprzestrzeniania się pierwiastków ziem rzadkich w środowisku oraz możliwości ich odzysku. Otrzymał nagrodę MRiRW za prace wdrożeniowe w zakresie wyznaczania obszarów do wsparcia ze środków unijnych oraz 4 nagrody Dyrektora IUNG-PIB za badania naukowe.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju