speaker-photo

DR HAB. EWA ZUBA-SURMA, PROF. UJ

Kierownik Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie

Profesor Ewa Zuba-Surma jest kierownikiem grupy badawczej w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki I Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz kierownikiem Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie. W roku 1991 Pani Profesor Ewa Zuba-Surma uzyskała stopień magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w roku 2004 stopień doktora UJ w dziedzinie biologii molekularnej oraz immunologii.

W latach 2005-2009 Profesor Zuba-Surma przebywała w USA na czteroletnim stażu podoktorskim, który odbyła w Instytucie Kardiologii Molekularnej oraz  w Instytucie Biologii Komórek Macierzystych na Uniwersytecie Louisville, KY, USA. W roku 2009 powróciła do Polski, gdzie uzyskała stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk medycznych, z zakresu biologii medycznej oraz rozpoczęła niezależną działalność naukową, jako pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zainteresowania badawcze Profesor Ewy Zuby-Surmy w głównej mierze koncentrują się na zastosowaniu wybranych populacji komórek macierzystych oraz ich pochodnych (pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, EVs) w regeneracji tkanek, szczególnie w niedokrwieniu narządowym. Prowadzi także badania w zakresie inżynierii tkankowej, oparte o biomateriały oraz preparaty komórkowe. W swoich działaniach naukowych współpracuje z sektorem medycznym celem opracowania nowatorskich aplikacji komórek macierzystych i ich pochodnych w medycynie regeneracyjnej.

Profesor Ewa Zuba-Surma jest autorem ponad 100 publikacji z dziedziny komórek macierzystych i regeneracji tkanek oraz współautorem patentów i zgłoszeń patentowych. Była kilkukrotnie nagradzana finansowo za osiągnięcia naukowe oraz jest stale wspierana przez polskie agencje finansujące badania, w tym Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.