speaker-photo

DR HAB. EWA SIKORSKA, PROF. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Instytut Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dr hab. Ewa Sikorska jest profesorem UEP w Instytucie Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskała stopień doktora nauk chemicznych oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Jej naukową pasją są badania związków aktywnych biologicznie i produktów z zastosowaniem metod spektroskopowych. Zajmuje się opracowaniem nieniszczących metod oceny jakości żywności w oparciu o absorpcyjną spektroskopię oscylacyjną i elektronową, spektroskopię fluorescencyjną oraz chemometrię. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Była kierownikiem bądź wykonawcą licznych projektów badawczych. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach anglojęzycznych, kilka rozdziałów w książkach wydawnictw międzynarodowych oraz dwie monografie. Jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma The Open Agriculture Journal wydawanego przez Bentham Science Publisher, sekretarzem oddziału poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem towarzystw naukowych: Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie (IGWT), Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz The European Photochemistry Association.

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Sikorska2

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=uB_phYwAAAAJ&hl=pl&oi=ao