speaker-photo

Prof. dr hab. Ewa Bulska

Uniwersytet Warszawski

Pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku kierownik Centrum Metrologii Chemicznej przy Uniwersytecie Warszawskim., a od 2013 roku dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodnicząca Zespołu Spektrometrii Atomowej KChA PAN, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członek zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, członek zarządu  międzynarodowej organizacji Eurolab. Od 2017 roku przewodnicząca Rady Metrologii przy Prezesie Głównego Urzędu Miar. Jest przewodniczącą Rady Programowej wydawnictwa MALAMUT.

Prof. E. Bulska posiada w swoim dorobku ponad 210 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, około 40 publikacji w czasopismach polskich, poza tym 4 rozdziały w monografiach w języku angielskim oraz 7 rozdziałów w monografiach polskich. Jest również autorką podręcznika „Metrologia Chemiczna”, wydanego przez wydawnictwo MALAMUT oraz powstałej na tej podstawie monografii „Metrology in Chemistry” (Springer, 2018 r.).

 

Jest laureatka wielu nagród, w tym nagrody im. Bunsena-Kirchhoffa przyznanej przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w zakresie spektroskopii atomowej (2004 r.); nagrody Uniwersytetu Warszawskiego im W. Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowań chemii analitycznej (2006 r.); medalu im. Wiktora Kemuli przyznanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej (2012 r.).; tytułu IUPAC’2015 Distinguished Women in Chemistry, przyznanej przez organizację IUPAC (2015 r.); nagrody im. Jerzego Fijałkowskiego przyznanej przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, za wybitne osiągnięcia w zakresie analitycznej spektrometrii atomowej i spektrometrii mas (2016 r.).

W latach 2005 i 2006 otrzymała nagrody „Excellence Award 2006” / „Excellence Award 2007”, przyznane przez Komitet Naukowy IRMM JRC EU. W 2009 r. uzyskała Złoty Medal za długoletnią służbę, w 2015 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a w 2019 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. uzyskała Dyplom Ministra Gospodarki za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

 

Prof. Ewa Bulska była stypendystką Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), przebywała na stażu po-doktorskim w Instytucie Maxa Plancka w Dortmundzie (Niemcy); była również stypendystką Fundacji Aleksandra von Humboldta,  realizowana staż na Politechnice w Darmstadt (Niemcy). Była również profesorem wizytującym na kilku uniwersytetach w Chinach, Japonii, Niemczech, Słowenii, Szwecji i USA.

Główne zainteresowania naukowe: badania w obszarze bionieorganicznej i biomedycznej analizy śladowej, ze szczególnym uwzględnieniem analityki środowiskowej, klinicznej, badań prozdrowotnych żywności oraz badań obiektów zabytkowych, w tym wykopaliskowych. Metabolizm substancji biologicznie aktywnych w organizmach żywych oraz badania proteomiczne (charakterystyka profilu białkowego) w odniesieniu do chorób neurodegeneracyjnych; badania obecności substancji psychoaktywnych i ich metabolitów w organizmie człowieka w kontekście badań antydopingowych. Opracowywanie nowych technologii wzbogacania żywności w substancje bioaktywne, w tym wytwarzanie żywności funkcjonalnej; badania biotransformacji oraz biotranslokacji związków organicznych transportujących biopierwiastki w tkankach i na poziomie komórkowym.

 

Notatka o projekcie “„Badanie frakcjonowania izotopowego jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektorowej spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą

Głównym przedmiotem badań w projekcie pt: „Badanie frakcjonowania izotopowego jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektorowej spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą” to poszukiwanie subtelnych efektów zmian stosunków izotopowych (frakcjonowanie izotopowe) wybranych pierwiastków podczas ich oddziaływania z wybranymi bioligandami, wpływających na homeostazę tych pierwiastków, jak również w stanach chorobowych.

Ważnym aspektem projektu są badania substancji chemicznych, które zawierają te metale lub metaloidy, które występują w organizmach w bardzo niewielkich stężeniach, a jednocześnie pełnią znaczącą funkcję biologiczną. Biorąc pod uwagę to, że decydującą role w pobieraniu, metabolizowaniu i transporcie danej substancji na poziomie komórkowym odgrywają równowagi chemiczne, ważne jest stwierdzenie czy te procesy generują specyficzne preferencje w stosunku do lżejszych lub cięższych izotopów.