speaker-photo

Dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr  hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka kieruje Zespołem Biologicznej Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej  zainteresowania  badawcze koncentrują  się  wokół struktury i termodynamiki układów bionieorganicznych, m.in.  dotyczących transportu i homeostazy jonów metali u mikroorganizmów. Projektuje też
i bada różnorodne związki koordynacyjne, np. w aspekcie ich zastosowań jako sondy molekularne.

Pani Profesor jest  współautorką ponad 80  publikacji, wielu wykładów konferencyjnych, odbyła liczne staże naukowe na uniwersytetach w Europie i USA. Współpracuje z badaczami z ośrodków polskich i zagranicznych, kierowała  projektami finansowanymi przez  NCN czy Unię Europejską. W chwili obecnej jest koordynatorem projektu Research and Innovation Staff Exchange „CLATHROPROBES” w ramach programu Horyzont 2020. Za działalność naukową była wyróżniana  nagrodami,  m.in.  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Rektora  UWr.