speaker-photo

Dr hab. Anna Śrębowata, prof. IChF

Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk

Stopień naukowy doktora z wyróżnieniem (2007r) i doktora habilitowanego (2016 r) uzyskała w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje po dziś dzień na stanowisku profesora Instytutu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na katalitycznych reakcjach uwodornienia o znaczeniu w przemyśle i ochronie środowiska. Jest współautorem ponad 50 prac w czasopismach z listy JCR, 80 wystąpień konferencyjnych oraz współautorem i edytorem książki dotyczącej reakcji uwodornienia na metalach przejściowych jako katalizatorach. Dotychczas brała udział w realizacji 10 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w tym 4 w roli kierownika. Aktualnie realizuje projektu OPUS17 nr 2019/33/B/ST5/01271 Narodowego Centrum Nauki pt.” Nowe nanokatalizatory w procesach selektywnego uwodornienia w warunkach przepływowych w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych”.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju