speaker-photo

Dr Edyta Majer

Zastępca dyrektora, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Specjalizacja: właściwości izolacyjne barier geologicznych, parametry ściśliwości i konsolidacji, dokumentowanie geologiczno-inżynierskie

Uprawnienia: geologiczne kategorii VI, w zakresie określania warunków geologiczno-inżynierskich bez ograniczeń

Stopnie, tytuły naukowe
Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności ochrona środowiska. W 2005 r. w Instytucie Techniki Budowlanej obroniła pracę doktorską z budownictwa, pt. „Ocena właściwości przesłonowych iłów do budowy składowisk odpadów“, przygotowaną pod opieką naukową prof. dr. hab. inż. Lecha Wysokińskiego.

Przebieg pracy zawodowej
Pracę zawodową rozpoczęła w 1998 roku w Instytucie Techniki Budowlanej w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania. Pod roku 2003, przez 5 lat, pełniła funkcje kierownicze w Laboratorium Badań Podłoża w ITB, skąd w 2008 r. przeszła do Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie od stycznia 2013 r. pełniła funkcję kierownika Laboratorium Analiz Geologiczno-Inżynierskich, od lipca 2013 r. była kierownikiem Programu Geologia dla Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa, a następnie kierownikiem Programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko. Od 2016 roku Zastępca Dyrektora PIG-PIB, Dyrektora ds. państwowej służby geologicznej, a od połowy 2017 roku Zastępca Kierownika Programu Geozagrożenia i Geologia Inżynierska.

Pełnione funkcje
Doktor Edyta Majer pełni obecnie funkcję Członka Zarządu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, działa w Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Środowiska. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Urzędzie Marszałkowskim, uznającej kwalifikacje geologiczne kategorii XI i XII oraz członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji oraz Komisji Opracowań Geologicznych.

Publikacje
Jest autorką lub współautorką publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz monografii opracowanych m.in. na zamówienie Ministerstwa Środowiska. Jako praktyk, jest autorką i współautorką opracowań o charakterze doradczo-eksperckim z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i geologii środowiskowej.