speaker-photo

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym” oraz zdała egzamin sędziowski. Uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

W latach 1997-2002 była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Rzecznik patentowy”. W tym okresie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych.

Jest inicjatorką międzynarodowych sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie, cyklu międzynarodowych konferencji „Innowacyjność i kreatywność Kobiet”, polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, a także konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, na krótki film i informację medialną z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Jest autorką wielu publikacji z tej dziedziny.

Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu „Merite de l’Invention” nadawanym za dokonania na rzecz rozwoju innowacyjności przez Królewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała Alicję Adamczak tytułem Ambasadora Kongresów Polskich w dowód uznania za promowanie dokonań Polski i Polaków na międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach, zaś Akademia Inżynierska w Polsce Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza w dowód uznania osiągnięć dla rozwoju techniki. Znalazła się również na liście 50 wybitnych menedżerek w specjalnej edycji magazynu „Polish Market”, uzyskując jednocześnie wyróżnienie „Diament Zarządzania”.

Reprezentuje Polskę w Radzie Administracyjnej i Komitecie Budżetowo-Finansowym Europejskiej Organizacji Patentowej oraz w Radzie Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.