Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest liczącym się podmiotem naukowo-badawczym w Polsce posiadającym kategorię „A”, zatrudniającym ponad 130 osób, w tym około 50% stanowią pracownicy naukowi. W Instytucie prowadzone są badania naukowe oraz świadczone są usługi badawcze dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. Około 45% przychodów Instytutu pochodzi z subwencji statutowej, 30% – z działalności usługowo-badawczej, 20% z realizacji projektów badawczo-rozwojowych, kilka % z organizacji konferencji i szkoleń.

Aktualnie w Instytucie realizowanych jest ponad 20 projektów międzynarodowych, kilkanaście projektów krajowych oraz kilkadziesiąt umów na usługi badawcze dla podmiotów gospodarczych.

Dzięki stale rozwijanym kompetencjom Instytut dysponuje sprawdzoną wiedzą i umiejętnościami w zakresie m.in. oceny efektywności gospodarowania surowcami mineralnymi i energią, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego Polski oraz gospodarki odpadami.

Instytut posiada 3 laboratoria:

– Laboratorium Geotermalne (zamiejscowe w Bańskiej Niżnej − Białym Dunajcu)

– Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej

– Laboratorium Badań Środowiskowych

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany projekt pn.  „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” (CZGSiE), realizowany przez Instytut, a współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Partnerami w Projekcie są: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz EGM S.A. Głównym celem Projektu jest współkształtowanie rozwoju i postępu naukowo-badawczego poprzez realizację badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i usług komercyjnych. Dzięki znaczącej rozbudowie kompleksów laboratoryjnych celem CZGSiE będzie również aktywizacja działań na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania surowców metalicznych i niemetalicznych, rozwoju odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza dotyczących wykorzystania energii geotermalnej), efektywnego i zrównoważonego przetwórstwa surowców, energii i materiałów odpadowych, wytwarzania nowych materiałów czy opracowywania nowych rozwiązań informatycznych bądź adaptacji istniejących narzędzi dla górnictwa, energetyki i inżynierii środowiska.