Laureaci PNIR 2020: „Zasłużeni dla Inteligentnego Rozwoju” wybrani!

 Laureaci PNIR 2020: „Zasłużeni dla Inteligentnego Rozwoju” wybrani!

To wyjątkowe odznaczenie będące podsumowaniem pięcioletniej organizacji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Odznaczeni nagrodą „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju” są wybranymi Laureatami PNIR z lat 2016-2019 oraz Laureatami innych wyróżnień doceniających wkład jednostki lub osoby w wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań. Podczas dotychczasowych edycji nagrody przeanalizowaliśmy wiele tysięcy projektów. Odznaczenie trafia do wybitnych osób i organizacji wyznaczających trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przedstawiamy Laureatów pierwszej edycji Odznaczenie „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się wiosną 2021 r.:

Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Sp. z o. o., za wybitne osiągnięcia w zakresie komputerowych systemów sterowania, skutkujące stworzeniem firmy będącej rynkowym liderem inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami.

Dr inż. Jadwiga Kamińska, Instytut Odlewnictwa w Krakowie, za wyróżniające się działania wpływające na inteligentny rozwój, a skupiające się na skutecznym prowadzeniu badań w zakresie innowacyjnych produktów i technologii, których głównym założeniem jest wzmocnienie powiązań między nauką a biznesem poprzez praktyczne wykorzystanie w gospodarce, które ma skutkować zwiększeniem innowacyjności polskich firm w skali globalnej.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk klinicznych i podstawowych dotyczących chorób człowieka. Pod kierownictwem Wyróżnionego w warunkach laboratoryjnych opracowywane są nowatorskie metody celowanej terapii pod kątem przyszłego zastosowania w medycynie dla poprawy zdrowia społeczeństwa.

Dr inż. Agnieszka Woszuk, Politechnika Lubelska, za prowadzone badania wpływające na inteligentny rozwój, wpisujące się w nowoczesne trendy z zakresu technologii nawierzchni drogowych, a skupiające się na zastosowaniu zeolitów do obniżenia temperatur technologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, za prowadzone badania wpływające na inteligentny rozwój, skupiające się na bardzo istotnym w dzisiejszych czasach nurcie gospodarki obiegu zamkniętego, a dotyczące problematyki zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Dr inż. Katarzyna Znajdek, Politechnika Łódzka,  za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową w obszarach zrównoważonej energetyki oraz innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Podejmowane przedsięwzięcia bardzo dobrze wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. Politechniki Śląskiej, za wyróżniające osiągnięcia w obszarze badań ukierunkowanych na rozwój urządzeń hybrydowych oraz samodzielnych urządzeń piezoelektrycznych i struktur fotowoltaicznych. Wyniki badań mają szansę posłużyć do stworzenia atrakcyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produkcji przemysłowej.

Dr inż. Maria Kurańska, Politechnika Krakowska, za wyróżniające osiągnięcia w obszarze badań z zakresu innowacyjnych technologii związanych z modyfikacją tworzyw poliuretanowych (PUR) surowcami pochodzenia naturalnego. Badania łączą ze sobą technologię chemiczną, jak również inżynierię materiałową z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Krzysztof Wolny, Burmistrz, Gmina Międzychód, za wieloletnie i wyróżniające osiągnięcia w obszarze inicjacji i realizacji kompleksowych działań zmierzających do dynamicznego rozwoju Miasta i Gminy Międzychód w sferze gospodarczej i społecznej – między innymi poprzez intensywną promocję terenów inwestycyjnych, przekładającą się na skuteczne pozyskiwanie inwestorów czy programy prospołeczne zmierzające do pozyskiwania nowych mieszkańców i podnoszenia komfortu życia.

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, za stworzenie i zweryfikowanie modeli służących do wyznaczania parametrów biofizycznych roślin uprawnych oraz oceny warunków wodno-glebowych do szacowania plonów z wykorzystaniem fuzji zobrazowań optycznych i radarowych.

Mgr inż. Sylwia Siebielec, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, za wieloletnie prace nad poznaniem mechanizmów wspomagania roślin przez mikroogranizmy w procesach remediacji gleb i składowisk odpadów zanieczyszczonych metalami oraz ocenę możliwości wykorzystania mikroorganizmów do zwiększenia efektywności zabiegów fitoremediacyjnych.

Jacek Rydzewski, Właściciel, Grupa Techniczna CODI, za wieloletnie i wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie projektowania i produkcji urządzeń łączności wewnętrznej oraz kontroli dostępu.

Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o. o., za dotychczasowe osiągnięcia i podejmowane działania w ramach zarządzania spółką FANUC Polska – dotyczące robotyzacji i automatyzacji polskich firm, wpływające na rozwój tych przedsiębiorstw, a także za zwiększanie świadomości społecznej w temacie robotyzacji i automatyzacji poprzez edukację prowadzoną przez spółkę.

Marcin Bilik, Wiceprezes Zarządu, Amica S.A., za umacnianie pozycji spółki jako marki dużego i małego AGD, poprzez rozwijanie mocy produkcyjnych fabryki oraz wdrażanie kolejnych rozwiązań wpisujących się w elementy Przemysłu 4.0 przy jednoczesnym poszanowaniu kapitału ludzkiego.

Marek Charążka, Dyrektor, Centrum Informatyczne Edukacji, za tworzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu wykorzystania usług IT do realizacji zadań oświatowych państwa m.in. w ramach projektów pt.: „Integracja baz danych systemu oświaty” oraz „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.

Sebastian Walerysiak, Prezes Zarządu, Viessmann Sp. z o.o., za budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, popularyzację rozwiązań opartych na OZE oraz energii elektrycznej, poprzez m.in. prowadzenie i powołanie do życia Fundacji „Świadomi Klimatu”.

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za starania na rzecz inteligentnego rozwoju w sferach edukacji i działalności badawczo-rozwojowej, poprzez m.in. działania kulturotwórcze dla miasta i regionu oraz jednoczesną aktywną współpracę z przedsiębiorcami i instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą.

Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. Politechniki Śląskiej, za pracę badawczą nad możliwościami zastosowania nowatorskiego podejścia w emiterach organicznych, jakimi jest zastosowanie emiterów ekscypleksowych a także wykorzystanie opracowanego przez prof. Adachiego efektu termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji, mające na celu obejście problemu wykorzystania emiterów zawierających metale ciężkie na rzecz emiterów w pełni organicznych.

Wojciech Dworzyński, Prezes Zarządu, Nieruchomości MSW Sp. z o. o., za wyróżniające i pionierskie osiągnięcia w tematyce obsługi i zarządzania nieruchomościami – przejawiające się w stworzeniu pierwszego w Polsce systemu skutecznie rozwiązującego problemy wspólnot mieszkaniowych – rozwiązania pn. „Interaktywna Administracja Nieruchomości”.

Teresa Bogacka, Kanclerz, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, za wypracowanie prestiżowej pozycji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jako lidera niepublicznego szkolnictwa wyższego w województwie lubelskim, m.in. poprzez nowoczesne podejście do zarządzania oraz umiejętność transferowania wiedzy.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ, Józef i Leszek WAŚ Sp. j., za działania podejmowane na rzecz inteligentnego rozwoju, realizowane poprzez m.in. wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, implementację technologii i nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych oraz prowadzenie działalności w zgodzie ze środowiskiem.

Prof. dr hab. Detlef Hommel, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, za wybitne osiągnięcia w dziedzinach optoelektroniki, półprzewodników i wzrostu struktur niskowymiarowych, m.in. w ramach realizacji projektów pt. „New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications” oraz „Nowa klasa półprzewodników III-N rozrzedzonych arsenem: własności optyczne, strukturalne i elektryczne”.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, za wieloletnie i wyróżniające się osiągnięcia w obszarze wspomagania rozwoju społecznego, kulturalnego i technologicznego – przede wszystkim przez profesjonalne realizowanie – jako Rektor PWSZ w Elblągu – misji uczelni zawodowej w regionie i w jej ramach przygotowywanie wysokokwalifikowanych kadr dla przemysłu, administracji czy oświaty”.

Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka, za wybitną działalność dotyczącą nauk chemicznych – w szczególności w zakresie projektowania i syntezy peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystania w medycynie.

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  za aktywny udział w działaniach na rzecz Inteligentnego Rozwoju, m.in. w ramach przygotowania i realizacji programu Inteligentne Specjalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz realizacje projektów o dużym znaczeniu społeczno-gospodarczym pt.: ”Flora Robotica: Societies of symbiotic Robot-Plant Bio-Hybrids as Social Architectural Artifacts” oraz „Noc Biologów”.

Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.,  za wdrażanie innowacyjnych projektów związanych z adaptacją Miasta Bydgoszcz do zmian klimatycznych, m.in. poprzez realizację projektu obejmującego modernizację istniejącego w mieście systemu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii obliczeń przy udziale oprogramowania uwzględniającego prognozy opadów dla stanu istniejącego oraz prognozy zmian klimatu do 2050 r.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Janeczko, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego,  za działania na rzecz inteligentnego rozwoju, poprzez badania nad brasinosteroidami – hormonami roślinnymi regulującymi zrównoważony wzrost roślin w warunkach działania stresów środowiskowych, a także badania poświęcone optymalizacji oświetlenia ledowego dla celów oszczędnej uprawy roślin ogrodniczych.

Antoni Biszczak, Prezes Zarządu, Średzka Woda Sp. z o. o., za wieloletnie i wyróżniające osiągnięcia w obszarze dostaw wody i odbioru śmieci na terenie Gminy Środa Śląska, co doprowadziło do znaczącego podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy ,a tym samym na rozwój przemysłu i budownictwa mieszkaniowego. Podejmowane przedsięwzięcia przełożyły się na ogólny inteligentny rozwój Gminy.