LAUREACI PNIR 2020: Naukowcy przyszłości reprezentujący badania podstawowe z nauk ścisłych i technicznych. Gratulujemy!

 LAUREACI PNIR 2020: Naukowcy przyszłości reprezentujący badania podstawowe z nauk ścisłych i technicznych. Gratulujemy!

Badania podstawowe są konstytutywne dla dalszych etapów pracy badawczej: bez nich nie byłoby innowacji. Dlatego tak ważne jest, aby nauki ścisłe i techniczne nie zamykały się wyłącznie w obrębie naukowej komunikacji, obejmującej czasopisma naukowe, lecz docierały także do kolejnego etapu, jakim jest aplikacyjne wdrożenie rozwiązania. W końcu sensem pracy naukowej jest tworzenie innowacyjnych rzeczy dla ludzkości.

Poniżej przedstawiamy Uczonych – Laureatów 5. Edycji (2020) Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju – prowadzących badania podstawowe z nauk ścisłych i technicznych a nagrodzonych w kategorii „Naukowiec przyszłości”.

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

za realizację projektu pt.: „Konkurencyjne katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do konwersji biomasy do związków o ważnym znaczeniu przemysłowym”

Dr hab. inż. Zbigniew Buliński. Politechnika Śląska

za realizację projektów pt.: „Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych” i „Badanie wymiany masy i ciepła w ośrodkach porowatych z reakcjami chemicznymi z wykorzystaniem statystycznych metod odwrotnych”

Dr hab. Monika Wałęsa-Chorab, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

za realizację projektów pt.: „Metalopolimeryczne filmy kompleksów metali przejściowych jako aktywne warstwy do zastosowań elektrochromowych” i „Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwufunkcyjnych urządzeniach elektro-fluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych”

Dr Katarzyna Antoniak-Jurak, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Nowych Sytnez Chemicznych

za realizację projektu pt.: „Promotowane materiały cynkowo-glinowe jako katalizatory parowej konwersji CO – synteza, właściwości fizykochemiczne a efekt katalityczny”

Dr inż. Małgorzata Jasiurowska-Delaporte, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na dynamikę i samoorganizację układów molekularnych”

Dr Michał Michalak, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych”

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska

za realizację projektu pt.: „Kopolimery szczepione siloksanów i polimerów skoniugowanych – nowe wielofunkcyjne materiały dla optoelektroniki organicznej”

Dr hab. Bogdan Rosa, prof.. IMGW-PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

za realizację projektów pt.: „Metody i algorytmy organizacji obliczeń w klasie anelastycznych modeli numerycznych dla przepływów geofizycznych na nowoczesnych architekturach komputerowych z realizacją w modelu EULAG”, „Analiza przepływów turbulencyjnych z fazą depresyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki ruchu cząstek” i „Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek”

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek, Politechnika Warszawska

za realizację projektu pt.: „Wysokiej jakości powłoki DLC wytwarzane w nowatorskim rozpylaniu magnetronowym wysokiej mocy z zastosowaniem gorącego targetu grafitowego”

Dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Energetyczne parametry pola dźwiękowego w stanie ustalonym i przejściowym do obiektywnej oceny akustyki przestrzeni zamkniętych: modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe”

Dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

za realizację projektów pt.: „Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z wodnych roztworów wieloskładnikowych”, „Technologia oczyszczania środowisk wodnych skażonych formami anionowymi pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych” oraz „Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej”

Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt. „Fazy Heuslera – multifunkcjonalne materiały przyszłości”, „Współistnienie nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w układach ciężkofermionowych z  nierównoważnymipodsieciami Kondo” oraz „Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach ciężkofermionowych”

Dr Artur Różański, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt. „Kawitacja nanokompozytów polimerowych”

Dr inż. Justyna Topolska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

za realizację projektu pt.: „Eksperymentalne wyznaczenie zmian w strukturze krystalograficznej i składzie pierwiastkowym ludzkiego szkliwa zębowego, zachodzących na skutek asymilacji jonów wybranych metali wchodzących w skład aparatów ortodontycznych”

Dr hab. Anna Śrębowata, prof. ICHF PAN, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Nowe nanokatalizatory w procesach selektywnego uwodornienia w warunkach przepływowych w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych”

Prof. dr hab. Mirosław Mączka, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metalo-organicznych krystalizujących w strukturze perowskitu” oraz „Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych funkcjonalnych związków metalo-organicznych z ligandami podfosforynowymi”

Dr Tomasz Stefaniuk, Uniwersytet Warszawski

za realizację projektu pt.: „Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym”

Dr hab. Anna Kowalewska, prof. Instytutu, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Badanie oddziaływań supramolekularnych pomiędzy reaktywnymi wstęgowymi nanonapełniaczami nowego typu a matrycami polimerowymi” oraz „Badania procesów wytwarzania i strukturyzowania nowych materiałów hybrydowych”

Dr Mateusz Dulski, Uniwersytet Śląski

za realizację projektu pt.: „Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych powłok złożonych na stopach NiTi”

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. instytutu, Instytut Energetyki

za realizację projektu pt.: „Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych”

Dr Natalia Piergies, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt. „Analiza skuteczności antynowotworowej inhibitorów kinazy tyrozynowej połączonych z nanocząstkami w modelu in vitro niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu metod spektroskopowych”

Dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni, Politechnika Łódzka

za realizację projektów pt. „Rola dyfuzji w procesie syntezy i jej wpływ na właściwości fizyko-chemiczne hydrożeli polimerowych – symulacja i eksperyment” i „Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na zjawisko rezonansu ramanowskiego w wodzie”

Dr hab. Paulina Płochocka-Maude, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska

za realizację projektów pt. „Ekscytony, fonony i polarony w półprzewodnikowych perowskitach i ich pochodnych” oraz „W stronę deterministycznej kontroli własności heterostruktur van der Waalsa”

Dr Paweł Michałowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

za realizację projektu pt. „Charakteryzacja cienkich warstw z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wgłębną przy użyciu metody Spektrometrii Mas Jonów Wtórnych”

Dr Eryk Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt. „Wyznaczanie asymetrii ładunkowej i badanie symetrii CPT w półleptonowych rozpadach mezonów K”, „Investigations of quantum Interferometry with KLOE detector and calibration studies of inner tracker for KLOE-2 setup” oraz „Badanie kwantowej interferometrii mezonów K”

Mgr Ewelina Hallmann, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

za realizację projektów pt.: „Molekularne determinanty lekooporności szczepów wirusa grypy, wywołujących zakażenia u ludzi w różnych sezonach epidemicznych w Polsce” oraz „Ocena aktywności wirusów wywołujących zachorowania na grypę oraz zachorowania grypopodobne w Polsce oraz doskonalenie systemu nadzoru w dwóch kolejnych sezonach epidemicznych”

Dr Patryk Włodarczyk, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

za realizację projektów pt.: „Synteza nanomateriałów o wysokim współczynniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal radiowych i mikrofal z wykorzystaniem amorficznych materiałów dielektrycznych i magnetycznych” oraz „Wpływ ruchliwości cząsteczek i oddziaływań międzycząsteczkowych na strukturę i stabilność fazy amorficznej”

Dr inż. Rafał Zybała, Politechnika Warszawska

za realizację projektu pt.: „Wpływ nanostrukturyzacji i domieszkowania na właściwości termoelektryczne nowych materiałów z grupy LAST i TAGS”

Dr hab. Szymon Pustelny, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt.: „Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym i zerowym polu magnetycznym”, „Zero- and ultra-low nuclear magnetic resonance” oraz „Nieniszcząca tomografia stanu kwantowego i pomiar oddziaływań spinowych”

Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt.: „Toksykinetyka ksenobiotyków w ludzkich tkankach: zintegrowane badania nad zachowaniem substancji psychoaktywnych w szpiku kostnym i alternatywnych materiałach sekcyjnych”, „Wykorzystanie nowoczesnego instrumentarium analitycznego dla potrzeb zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom” oraz „Tabletki gwałtu jako wyzwanie społeczne i analityczne opracowanie metodologii szybkiego wykrywania substancji psychotropowych w pigułkach gwałtu oraz materiale biologicznym pobranym od ofiar”

Mgr inż. Adrian Radoń, Politechnika Śląska

za realizację projektu pt.: „Wpływ morfologii nanocząsteczek magnetytu na proces ich izotermicznego wzrostu, właściwości elektryczne oraz aktywność fotokatalityczną”

Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

za realizację projektów pt.: „Badania właściwości przeciwnowotworowych nanokryształów 2D karbidków i azotków tytanu – faz MXenes”, „Badania właściwości bioaktywnych nowych dwuwymiarowych struktur karbidków lekkich metali przejściowych” oraz „Zaawansowane techniki badania in situ zjawiska sorpcji bakterii na powierzchni nowych nanohybrydowych sorbentów grafenowych w układach wodnych”

Dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. uczelni, Politechnika Śląska

za realizację projektów pt.: „Wyjaśnienie wpływu temperatury i szybkości odkształcania na umocnienie wysoko wytrzymałych stali wielofazowych wykazujących efekt TRIP”, „Znaczenie Indukowanej odkształceniem plastycznym przemiany martenzytycznej w umocnieniu nowoczesnych stali o strukturze wielofazowej” oraz „Wykorzystanie przemian fazowych austenitu odkształconego plastycznie na gorąco do kształtowania struktury wielofazowej w stalach mikrostopowych umacnianych przez efekt TRIP”

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Uniwersytet Wrocławski

za realizację projektu pt.: „Oparte na granatach ratiometryczne nanotermometry luminescencyjne o najwyższych osiągach dla wysokorozdzielczych aplikacji”

Dr Róża Pawłowska, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

za realizację projektów pt.: „Rola zewnątrzkomórkowej frakcji ATP w indukcji przemiany epitelialno-mezencymalnej – badania z wykorzystaniem analogów nukleotydowych” oraz „Barwienie membran komórkowych za pomocą oligoelektrolitów fenylenowinylenowych”

Dr hab. Szymon Godlewski, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt.: „Od acenów do obiektów nanografenowych: tworzenie, struktura i właściwości elektronowe”, „Rozwinięcie syntezy na powierzchni poprzez zastosowanie atomowych i molekularnych reagentów gazowych” oraz „Wzbudzenie elektronowe i wibracyjne w nanostrukturach zbudowanych z niewysyconych wiązań i w molekułach”

Dr Jan Paczesny, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Modyfikacja stabilności wirionów – stabilizacja i dezaktywacja wirusów”, „Opracowanie szybkiego i czułego sensora do detekcji bakterii opartego o receptory bakteriofagowe” oraz „Cienkie filmy kropek kwantowych ZnO”

Mgr Katarzyna Mituła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

za realizację projektów pt.: „Nowe materiały hybrydowe w oparciu o polisiloksany modyfikowane silseskwioksanami”, „Polisiloksany modyfikowane funkcjonalizowanymi silseskwioksanami – synteza oraz charakterystyka” oraz „Nowe perspektywy dla tetrafunkcjonalnych silseskwioksanów typu double-decker jako molekularnych rusztowań dla reaktywnych grup organicznych”

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska, Uniwersytet Gdański

za realizację projektów pt.: „Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych”, „Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej” oraz „Przestrzennie zorientowane struktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną”

Dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, Prof. IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

za badania nad sprzężeniem termomechanicznym w procesie obciążania i odkształcania nowoczesnych materiałów wielofunkcyjnych, m.in. w ramach projektów pt.: „Zbadanie właściwości termomechanicznych i emisji akustycznej poliuretanu i kompozytu z pamięcią kształtu”, „ Zbadanie właściwości termomechanicznych Gumo Metalu – nowego stopu tytanu o wysokich właściwościach sprężysto-plastycznych, nieznanych mechanizmach odkształcania i dużym potencjale aplikacyjnym” oraz „Badania wpływu prędkości odkształcania na właściwości sprężysto-plastyczne Gumo Metalu w zakresie obciążeń quasi-statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem polowych metod optycznych”

Dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

za realizację projektów pt.: „Spójne oddziaływanie ekscytonów rydbergowskich z promieniowaniem elektromagnetycznym. Spójne oddziaływanie ekscytonów rydbergowskich z promieniowaniem elektromagnetycznym”, „ Optyczne przetwarzanie informacji i jej magazynowanie w dynamicznie konstruowanych czasowo-zależnych materiałach fotonicznych. Toward all-optical information processing and storage in time-dependent photonic band-gap materials. Project PRIN 2019-021037 MUIR, Italy” oraz „Propagacja sygnałów elektromagnatycznych w ośrodkach atomowych, półprzewodnikowych i plazmonicznych z uwzględnieniem struktur niskowymiarowych. BN /UTP/11/2019”

Mgr Krystian Jaworski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

za realizację projektów pt. „Zastosowanie danych internetowych do pomiaru i krótkookresowego prognozowania inflacji żywności oraz analizy transmisji szoków cenowych oraz lepkości cen. Analiza na przykładzie Polski”, „Ekonomiczne, instytucjonalne i społeczno-kulturowe determinanty kredytu Konsumpcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem integracji monetarnej” oraz „Analiza sytuacji gospodarczej Polski oraz niektórych innych krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem czynników instytucjonalnych. Wpływ planowanego zwiększenia płacy minimalnej w latach 2020-2024 na wynagrodzenia i zatrudnienie w Polsce”