LAUREACI PNIR 2020: Naukowcy przyszłości reprezentujący badania podstawowe z grupy nauk o życiu. Gratulujemy!

 LAUREACI PNIR 2020: Naukowcy przyszłości reprezentujący badania podstawowe z grupy nauk o życiu. Gratulujemy!

Badania podstawowe są nieodzowne dla rozwoju nauki oraz potencjału intelektualnego kraju. Choć ich założenia są czysto teoretyczne, zdobycie wiedzy o podstawach zjawisk staje się motorem napędowym zmiany, a w konsekwencji pobudza rozwój gospodarczy. Jednak rozwój technologii i wzrost gospodarczy to jedno, ważna jest także ochrona tego, co najcenniejsze: naszego życia.

Poniżej przedstawiamy Uczonych – Laureatów 5. Edycji (2020) Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju – prowadzących badania podstawowe z grupy nauk o życiu a nagrodzonych w kategorii „Naukowiec przyszłości”.

Dr Anna Jagusiak, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektu pt.: „Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla docelowego dostarczania leków”

Dr Ewa Maj, Instytut immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Za realizację projektów pt.: „Wpływ deacetylazy SIRT1 oraz zmian epigenetycznych na aktywność biologiczną witaminy D wobec komórek raka płuca” oraz „Mechanizm regulujący współdziałanie analogu witaminy D w łącznym stosowaniu z cytostatykami i inhibitorami kinaz tyrozynowych w modelu nie drobnokomórkowego raka płuc”

Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Funkcja białka jądrowego StBBX20 w regulacji czasu kwitnienia i tuberyzacji u ziemniaka uprawnego”

Dr hab. Joanna Rossowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe”

Dr Joanna Gruszczyńska- Biegała, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Za realizację projektów pt.: „Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach” oraz „Udział białek STIM oraz rola pojemnościowego napływu wapnia (SOCE) w homeostazie wapniowej neuronów”

Dr Judyta Juranek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Za realizację projektów pt.: „Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej” oraz „Rola RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji, w postępującym zwyrodnieniu neuronów ruchowych rdzenia kręgowego w dziedzicznej postaci Stwardnienia Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby”

Dr hab. n. farm. Hanna Piotrowska-Kempisty, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Za realizację projektów pt.: „Ocena skuteczności przeciwnowotworowej DMU-21  (3’-hydroksy-3,4.5,4’-tetrametoksystylbenu) w spersonalizowanej terapii jajnika” oraz „Działanie przeciwnowotworowe metabolitów metylowego analogu resweratrolu DMU-212”

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Za realizację projektów pt.: „ „Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku” oraz „Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”

Dr hab. Tomasz Hura, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka loci determinujących poziom fenoli ściany komórkowej w warunkach stresu wodnego u pszenżyta”

Dr hab. Urszula Złotek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

za realizację projektu pt.: „Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale Koch.)”

Dr inż. Aleksandra Hejna, Politechnika Gdańska

Za realizację projektów pt.: „Struktura i właściwości napełniaczy lignocelulozowych modyfikowanych in situ podczas wytłaczania reaktywnego” i „Opracowanie technologii wytwarzania spienionych kompozytów poliuretanowo-gumowych do zastosowania w charakterze materiałów tłumiących”

Dr inż. Paweł Konieczka, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

Za realizację projektów pt.: „Bioaktywność kannabidiolu i nano-selenu w utrzymaniu potencjału immunologicznego oraz integralności przewodu pokarmowego u kurcząt”, „Biofilm modulation in the gut of broiler chickens using different protein sources and prebiotics” i „Proporcje kwasów z grupy n-3 i n-6 oraz działanie witaminy E w żywieniu kurcząt jako czynnik immunomodulujący – wpływ na strukturę nabłonka jelitowego i koncentrację eikosanoidów”

Dr Tomasz Cłapa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

za realizację projektu pt.: „Synergistyczne działanie cieczy jonowych i antybiotyków na wzrost, powstawanie biofilmu oraz przeżywalność Pseudomonas aeruginosa”

Prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, Uniwersytet Gdański

za realizację projektu pt.: „Nowe pochodne kwasu usninowego jako leki nowotworowe”

Prof. dr hab. Łukasz Stępień, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Genetyczne podstawy biosyntezy cyklicznych peptydów przez patogeniczne grzyby z rzędu Hypocreales”, „Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum” i „Rola enzymów litycznych i mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium w procesie patogenezy oraz metabolitów odpowiedzialnych za odpowiedź obronną roślin”

Prof. PAN dr hab. Alicja Węgrzyn, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmonella” i „Funkcjonalna bioróżnorodność bakteriofagów-badania na poziomie molekularnym i potencjalne zastosowanie biotechnologiczne”

Dr Monika Piwecka, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Implikacje funkcjonalne cyrkularnych (kolistych) RNA w neuronach i mózgu” oraz „Deciphering networks of regulatory RNAs in the central nervous system”

Dr hab. Monika Jasek, prof. IITD, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”

Mgr inż. Mateusz Tomczyk, Politechnika Śląska

za realizację projektu pt.: „Nowe inhibitory heksokinazy II, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w terapiach nowotworowych”

Dr Veronika Aleksandrovych, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

za realizację projektu pt.: „Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynniku niepłodności u pacjentek z mięśniakowatością macicy”

Dr Agata Tyczewska, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Analiza epidenomu i proteomu kukurydzy zwyczajnej (Zea Mays), linii odpornej i wrażliwej na herbicyd”

Dr Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

za realizację projektu pt.: „Nowe amidowe pochodne kwasu cynamonowego jako inhibitory reduktaz karbonylowych, modulujące aktywność doksorubicyny – nowa perspektywa w terapii nowotworów”

Dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

za realizację projektu pt.: „Lekoodporność drobnoustrojów środowiskowych w perspektywie podejścia holistycznego”

Dr Sylwia Bobis-Wozowicz, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektu pt.: „Wpływ hipoksji na charakterystykę molekularną oraz potencjał biologiczny, w tym zdolność do regeneracji serca, pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste”

Prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, Uniwersytet Gdański

za realizację projektu pt.: „Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy”

Prof. dr hab. Krzysztof Książek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

za realizację projektów pt.: „Spontaniczne starzenie się komórek raka jajnika jako niedoceniana determinanta progresji nowotworu: badania na modelach in vitro i in vivo” oraz „Wpływ starzenia się mezotelium otrzewnowego na sprawność połączeń międzykomórkowych oraz indukcję przejścia epitelialno-mezenchymalnego komórek nowotworowych, w aspekcie identyfikacji nowego mechanizmu transmezotelialnej inwazyjności raka jajnika”

Dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski

za realizację projektu pt.: „Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt”

Dr Marek Marzec, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

za realizację projektu pt.: „Poznanie funkcji strigolaktonów w odpowiedzi roślin na stres suszy z wykorzystaniem kolekcji mutantów jęczmienia”

Dr Remigiusz Worch, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Peptydy fuzyjne i sekwencje transbłonowe wybranych wirusów otoczkowych: struktura, dynamika i oddziaływanie z błoną” oraz „Wpływ warunków środowiskowych na konformację molekuł typu „spinka do włosów” oraz kinetykę modelowych reakcji enzymatycznych. Badania na poziomie pojedynczych molekuł”

Dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

za realizację projektów pt.: „Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy” oraz „Zaawansowane narzędzia służące zintensyfikowanej i zrównoważonej uprawie jęczmienia w obliczu zmian klimatycznych”

Dr Przemysław Grudnik, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt.: „Molekularne podstawy hypuzynacji” oraz „Strukturalna charakterystyka ADPGK i GPD2 – enzymów zaangażowanych w zmodyfikowany metabolizm glukozy intensywnie proliferujących komórek”

Dr Marcin Zagórski, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt.: „Principles of information decoding in developmental systems” oraz „Mechanizmy regulacyjne w powtarzalnej specyfikacji wzoru nerwowego w rozwoju rdzenia kręgowego”

Dr hab. Małgorzata Kujawska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

za realizację projektów pt.: „Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej – poszukiwanie mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona” oraz „Autophagy enhancement – a new approach targeting the prion-like propagation of a-synuclein in Parkinson’s disease”

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Podwójny efekt supresji genu BCL 11B w celowanej terapii nowotworów komórek T”, „Poznanie funkcji genu kodującego transbłonowe białko TMEM244 i jego roli w rozwoju nowotworów limfoidalnych” oraz „Gen BCL11B – Potencjalny Cel Terapeutyczny w Nowotworach z Komórek T”

Dr Paweł Ferdek, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt.: „Co sprawia, że zaktywowane komórki stelarne powodują zwłóknienie trzustki?” oraz „Alkoholowe zwłóknienie trzustki – rola komórek stelarnych, wewnątrz-komórkowych sygnałów wapniowych oraz białek z rodziny Bcl-2”

Dr inż. Edyta Bauer, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

za realizację projektów pt.: „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór zagrożonych ketozą” oraz „PocketLAB – Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego”

Dr Monika Marcinkowska, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

za realizację projektów pt.: „Ocena potencjału terapeutycznego nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym mózgu” oraz „Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielkofunkcyjnych ligandów o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwpsychotycznych”

Dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

za realizację projektu pt.: „Wykorzystanie badań multiomicznych do oceny konsekwencji metabolicznych chorób przenoszonych przez kleszcze”

Mgr inż. Aleksandra Golonko, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

za badania nad poznaniem wpływu chemicznie czynnych flawonoidów na efektywność chemioterapii opartej na antybiotykach antracyklinowych w ramach projektu pt.: „Bioaktywne flawonoidy pochodzenia roślinnego i ich metalokompleksy w skojarzeniu z antybiotykami antracyklinowymi w terapii chorób nowotworowych”

Prof. dr hab. Marcin Majka, Uniwersytet Jagielloński

za działalność naukową podjętą w ramach projektu pt.: „Znaczenie czynników transkrypcyjnych związanych z przejściem epitelialno mezenchymalnym i miogenezą w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego”

Mgr Daniel Dziob, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt.: „Sterowanie migracją komórek z użyciem magnetycznego manipulatora jąder komórkowych”, „Trójwymiarowa mikroskopia superrozdzielcza do badania zmian struktury chromatyny komórek nerwowych pod wpływem stresu epileptycznego” oraz „IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”

Mgr Izabela Sańko-Sawczenko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

za realizację projektów pt.: „Rola białek PIN w rozwoju brodawek korzeniowych typu zdeterminowanego i niezdeterminowanego”, „Analiza różnic w transkryptomach brodawek korzeniowych Medicago truncatula oraz Lotus japonicus w warunkach optymalnych i w warunkach stresu suszy przy pomocy sekwencjonowania RNA następnej generacji” oraz „Otrzymanie konstrukcji genetycznych umożliwiających analizę subkomórkowej lokalizacji wybranych transporterów PIN u Medicago truncatula”

Dr Joanna Żur, Uniwersytet Śląski

za realizację projektów pt.: „Mikrobiologiczny szlak degradacji diklofenaku przez szczep z rodzaju Pseudomonas”, „Konstrukcja konsorcjów bakteryjnych ukierunkowanych na kompleksową degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych” oraz „Wpływ immobilizacji na aktywność metaboliczną oraz wrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne wybranych szczepów bakterii zdolnych do ich rozkładu”

Dr hab. inż. Anna Michalska-Ciechanowska, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

za realizację projektów pt.: „Interakcje związków bioaktywnych z nośnikami podczas procesu suszenia soków owocowych”, „Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszenia i ich wpływ na markery immunologicznego w badaniach modelowych in vivo” oraz „Identyfikacja kluczowych parametrów wybranych sposobów suszenia wpływających na termolabilność i interakcje związków bioaktywnych w proszkach owocowych”

Dr hab. Damian Gruszka, prof. uczelni, Uniwersytet Śląski

za realizację projektów pt.: „Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody”, „Identyfikacja i charakterystyka genów jęczmienia (Hordeum vulgare) zaangażowanych w procesy syntezy i transdukcji sygnału brasinosteroidów, jako hormonów regulujących wzrost i rozwój roślin” oraz „Mutational analysis of genes involved in DNA repair in barley”

Dr Katarzyna Szczepańska, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

za realizację projektów pt.: „Dualne ligandy receptorów H3 histaminowych oraz sigma-1 jako nowe narzędzia farmakologiczne w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem bólu neuropatycznego” oraz „Pochodne piperazyny jako aktywne ligandy receptorów H3 histaminowych – modelowanie molekularne, synteza, ewaluacja farmakologiczna”

Mgr Elżbieta Mierzejewska, Uniwersytet Łódzki

za realizację projektu pt.: „Dyniowate i ich metabolity wtórne jako symulatory biologicznej remediacji gleby zanieczyszczonej herbicydami z grupy fenoksykwasów”

Dr Anna Czarna, Uniwersytet Jagielloński

za realizację projektów pt.: „Nowatorskie podejście do leczenia cukrzycy poprzez blokadę kinazy DYRK1A oraz zastosowanie komórek macierzystych”, „Przywrócenie funkcji komórek beta poprzez hamowanie kinomu cukrzycowego” oraz „Toksyna i Antytoksyna”

Dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

za realizację projektów pt.: „7,8-dipodstawione pochodne teofiliny będące silnymi inhibitorami wybranych izoenzymów PDE, jako nowe związki o potencjale ograniczającym przebudowę drzewa oskrzelowego w astmie – badania w modelach in vitro i in vivo” oraz „Określenie wpływu inhibitora fosfodiesterazy 4, roflumilastu, na indukowane TGF-β i zależne od kinazy białkowej A różnicowanie fibroblastów płucnych w miofibroblasty”

Mgr inż. Hubert Szczerba, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

za realizację projektów pt.: „Charakterystyka fizjologiczna i molekularna nowych szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako wydajnych producentów kwasu bursztynowego” oraz „Sekwencjonowanie genomowe oraz charakterystyka biochemiczna i fizjologiczna nowego szczepu Enterobacter sp. LU1”

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

za realizację projektu pt.: „Identyfikacja mediatorów wzajemnych interakcji komórek glejowych i zapalnych podczas rozwoju autoimmunizacyjnego zapalenia w mózgu”

Dr Paulina Skupin-Mrugalska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

za realizację projektów pt.: „Liposomalne systemy typu „theranostic” wykorzystywane w obrazowaniu magnetycznorezonansowym i terapii fotodynamicznej”, „Phospholipids as excipients in Amorphous Solid Dispersions – an attempt to establish hot-meltextrusion for oral formulations of poorly soluble drugs” oraz „Theranostic GdLip: Bifunkcjonalne liposomy jako nośniki jonów gadolinu i fotouczulaczy ftalocyjaninowych o potencjalnym zastosowaniu w obrazowaniu MR i terapii fotodynamicznej”

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

za realizację projektów pt.: „Zjadliwość, enterotoksyczność i antybiotykooporność szczepów gronkowców koaguloazo-ujemnych izolowanych z żywności z uwzględnieniem możliwości horyzontalnego transferu genów”, „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych z żywności gotowej do spożycia, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w przenoszeniu i przekazywaniu genów oporności na antybiotyki i czynników wirulencji” oraz „Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp.”

Dr inż. Krzysztof Mikołajczak, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektów pt.: „Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie”, „Drought effects on roots developmental aspects in spring barley population differentiated in the sdw1/denso locus” oraz „High-throughput phenotyping of barley varieties response to drought for understanding crops adaptation to arid climate”

Mgr Alicja Rabiasz, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA”

Dr Marta Preisner, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

za działania podjęte w ramach realizacji projektów pt.: „Zmienne pole elektromagnetyczne jako czynnik regulujący ekspresję genów w roślinach na przykładzie lnu” oraz „Identyfikacja izoform dehydrogenazy alkoholu cynamonowego oraz wstępna ocena ich swoistości w odpowiedzi na stresy biotyczne i abiotyczne”

Dr Jakub Barylski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

za realizację projektów pt.: „Mechanizmy ekspresji genów u fagów z grupy Bastille kluczem do ich potencjalnych zastosowań” oraz „EcoZyBiotics – innowacyjna metoda izolacji enzybiotyków dla weterynarii i biotechnologii”

Dr n. med. Adrian Smędowski, Śląski Uniwersytet Medyczny

za działania podjęte w ramach realizacji projektów pt.: „ Opracowanie nowatorskiej eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu jaskry – rola białek wiążących RNA” oraz „Badanie potencjalnego mechanizmu przewlekłego zapalenia w obrębie przydatków oka wywołanego analogami prostaglandyn bez konserwantów”

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłataja

za realizację projektu pt.: „ Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej ( fagopyrum esculentium moench )”

Dr Łukasz Kuryk, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

za realizację projektów pt.: „ Opracowanie nowych i efektywniejszych metod leczenia międzybłoniaka opłucnej z użyciem wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand w połączeniu z inhibitorem punku kontrolnego anti PD” oraz „Opracowanie nowych i bardziej efektywnych metod leczenia międzybłoniaka opłucnej z wykorzystaniem wirusów onkolitycznych”

Dr n. med. Wioletta Rozpędek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

za realizację projektów pt.: „Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta”, „Ocena możliwości wykorzystania regulacji stresu retikulum endoplazmatycznego przez lipidy endogenne w terapii przeciwnowotworowej” oraz „Ekspresja microRNA i jej wpływ na poziom białek o właściwościach neuroprotekcyjnych w patogenezie stwardnienia rozsianego”

Dr inż. Klaudia Pawlina-Tyszko, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

za realizację projektu: „Analiza zjawiska imprintingu genetycznego sekwencji niekodujących białek u świni, na przykładzie genów kodujących mikroRNA”

Dr n. med. Marta Olszewska, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią”

Dr hab. Ewa Brzozowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk

za działania podjęte w ramach realizacji projektów pt.: „Dwu-funkcyjne białka ogonka bakteriofagów – określenie funkcji oraz mechanizmu działania wobec substratów (poli)sacharydowych. Sonata Bis 7 (UMO-2O17/26/E/NZ1/00249/)”, „Badanie wykorzystania adhezyn fagowych w detekcji bakteryjnych skażeń środowiskowych z użyciem nowoczesnych czujników światłowodowych. Sonata 2 (UMO-2011/03/D/NZ7/02054)” oraz „lnnowacyjny test diagnostyczny do wykrywania zakażeń Streptococcus agalactiae i nosicielstwa wśród ciężarnych. TANGO 2 (UMO-2016/20/R/NZ5/00691)”

Mgr Maciej Behnke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

za badania nad psychofizjologią rywalizacji esportowej w ramach projektu pt.: „Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w esporcie”