Badania podstawowe to jedno, ważne jest jednak, aby zdobyta wiedza i umiejętności służyły opracowaniu nowych procesów, usług oraz produktów, podnosząc tym samym poziom gospodarki. Synergia nauki i biznesu to szansa na inwestycje, które wpływają na inteligentny rozwój poprzez praktyczne zastosowania.

Poniżej przedstawiamy Uczonych – Laureatów 5. Edycji (2020) Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju – prowadzących badania aplikacyjne a nagrodzonych w kategorii „Naukowiec przyszłości”.

Dr Aleksander Grabiec, Uniwersytet Jagielloński

Za realizację projektów pt.: „Epigenetics of periodontitis: DNA methylation in disease development and as a potential therapeutic target” oraz „Epigenetics of periodontitis: alterations in the host protein acetylation system as a potentially fundamental mechanism for disease development”

Dr Anna Dobrut, Uniwersytet Jagielloński

Za realizację projektów pt.: „Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła” oraz „Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania zakażeń Streptococcus agalactiae i nosicielstwa wśród ciężarnych”

Dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, Politechnika Gdańska

Za realizację projektów pt.: „Dwuwymiarowe nanostruktury fosforenowe – synteza i badania funkcjonalnych opto-elektrochemicznych układów biosensorycznych”, „DiaX-plode Ultra-czułe opto-elektrochemiczne metody wykrywania płynnych materiałów wybuchowych oraz produktów do ich produkcji” oraz „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Dr hab. inż. Tomasz Bajda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Za realizację projektów pt.: „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie”, „Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej” oraz „Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych”

Dr hab. Katarzyna Piwocka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nanckiego Polskiej Akademii Nauk

Za realizację projektów pt.: „FlowPROSPER – Platforma cytometryczna do oznaczania specyficznych zestawów markerów białkowych wspomagających rozwój terapii spersonalizowanych”, „Bio4Med – Biology for Medicine” oraz „Bezpośrednie połączenia międzykomórkowe tunneling nanotubes (TNTs) w mikrośrodowisku białaczki; rola zmian metabolicznych i wpływ na terapię”

Dr hab. Łukasz Drewniak, Uniwersytet Warszawski

Za realizację projektów pt.: „The development of a (bio)technology for waste management and recovery of water from effluents from hydrometallurgical processes” jako Wykonawca oraz „Fly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture” jako Członek Zespołu Zarządzającego

Dr hab. Łukasz Piątkowski, Politechnika Poznańska

Za realizację projektów pt.: „Biologiczna woda: rola nawodnienia w organizacji błon komórkowych”, „HYDRA – wyjaśnienie roli niejednorodnego nawodnienia oraz niedopasowania hydrofobowego  w organizacji biomimetycznych błon komórkowych” oraz „Wykorzystanie mikroskopii emisji wymuszonej do obrazowania układów o bardzo niskiej wydajności `fluorescencji, w szczególności wybranych komponentów modelowych błon biologicznych”

Dr inż. Agnieszka Kamińska, Uniwersytet Jagielloński

Za realizację projektu pt.: „Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy”

Dr inż. Justyna Ostrowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Syntez Chemicznych

Za realizację projektów pt.: „Opracowanie technologii otrzymywania nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej przeznaczonych do wytwarzania folii” oraz „Wpływ procesu przetwórstwa na wybrane właściwości kompozycji polimerowych PLA/PBS”

Dr inż. Karolina Jurkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Za realizację projektów pt.: „Alternatywne materiały węglowe grafityzowane katalitycznie z przeznaczeniem na anody do akumulatorów litowo-jonowych” oraz „Korelacje struktura atomowa – porowatość – właściwości mechaniczne węgla szklistego dla potencjalnych zastosowań w medycynie”

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Politechnika Krakowska

Za realizację projektu pt.: „Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis”

Dr inż. Krzysztof Mech, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Za realizację projektów pt.: „Elektrochemiczna synteza hybrydowych materiałów kompozytowych Cu-Cu2O-do selektywnej fotoelektrochemicznej redukcji CO2 do etylenu” oraz „Sonoelektrochemicza synteza kompozytowych powłok antykorozyjnych Zn-SiC”

Dr inż. Łukasz Gierz, Politechnika Poznańska

Za realizację projektów pt.: „System kontroli i sterowania ruchu ziarna w maszynach do siewu z zastosowaniem czujników piezoelektrycznych” oraz „Badania właściwości i przydatności węgla brunatnego w celu wdrożenia wyników badań w ramach produkcji kwasu huminowego”

Dr inż. Marek Piątkowski, Politechnika Krakowska

Za realizację projektów pt.: „Osteochit 3D – personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii”,  „Synteza i badanie właściwości bioaktywnych nanokompozytów chitozanowych o właściwościach półprzewodzących przetwarzanych technologią druku 3D”, a także „Bioaktywne środki hemostatyczne o zaawansowanych właściwościach biologicznych”

Dr inż. Marta Marczak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Za realizację projektu pt.: „Prognozowanie dystrybucji Hg i As w procesie spalania węgli kamiennych i brunatnych w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin z wykorzystaniem modeli regresyjnych i sieci neuronowych”

Dr inż. Rafał Kozera, Politechnika Warszawska

Za realizację projektów pt.: „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych” oraz „Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych”

Dr inż. Rafał Mech, Politechnika Wrocławska

Za realizację projektów pt.: „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii”

Dr Katarzyna Grochowska, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Za realizację projektu pt.: „ „Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczenia poziomu glukozy”

Dr Marta Ewa Michalska-Domańska, Wojskowa Akademia Techniczna – Instytut Optoelektroniki

za realizację projektów pt.: „Materiały kompozytowe składające się z anodowego tlenku tytanu i metali szlachetnych jako podłoża do wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana” oraz „Wpływ morfologii i struktury plazmonicznej fotoanody na bazie tlenku tytanu na jej aktywność w reakcji dysocjacji wody pod wpływem energii słonecznej”

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, Politechnika Krakowska

za realizację projektu pt.: „BioHemPro-personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne”

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

za realizację projektów pt. „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”, „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” a także „Lotne biomarkery raka jelita grubego”

Prof. dr hab. Danuta Kruk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

za realizację projektów pt. „W poszukiwaniu biomarkerów żywności z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”, „Contrast by Quadrupole Enhanced Relaxation” oraz „Improving Diagnosis by Fast Field-Cycling MRI”

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska

za realizację projektów pt.: „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie” oraz „Prace badawczo-rozwojowe nad technologią produkcji i kierunkami zastosowań nowych typów materiałów otrzymanych na bazie popiołów lotnych”

Dr hab. Michał Kwiatek, Prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt. „Wykorzystanie inżynierii chromosomowej w celu efektywnego transferu segmentów chromosomów nieuprawnych gatunków kozieńców (Aegilops sp.) zawierających geny odpowiedzialne za odporność/tolerancję na choroby wywołane przez grzyby patogeniczne do pszenżyta uprawnego”

Dr inż. Agnieszka Siemion, Politechnika Warszawska

za realizację projektu pt.: „T-SKIN – Terahercowe wielozadaniowe dyfrakcyjne urządzenie poprawiające obrazowanie nowotworów skóry”

Mgr inż. Paulina Bednarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

za realizację projektu pt.: „Inteligentne powłoki lakierowe sieciowane technikami UV/LED”

Dr inż. Radosław Belka, Politechnika Świętokrzyska

za realizację projektu pt.: „Cybermatryca – zintegrowany system obsługi turysty”

Dr hab. Rafał Kurczab, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

za realizację projektu pt.: „Polifarmakologiczna platforma skriningowa in silico”

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny

za realizację projektów pt.: „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty” oraz „Identification of blood, neuroimaging, and clinical biomarkers for prospective assessment of the risk of intracranial hemorrhage (ICH) after thrombolytic treatment of acute ischemic stroke”

Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Instytut Geodezji i Kartografii

za realizację projektów pt.: „SAPOL4Crop – RPA – Polska – wspólny system monitorowania upraw i prognozy plonów”, „GrasSat” oraz InsSAT/ASAP-3”

Dr inż. Mirosław Maziejuk, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

za realizację projektu pt.: „Opracowanie autonomicznego systemu analitycznego typu GC/DMS do ciągłej i zdalnej analizy transportowanego paliwa gazowego oraz jego domieszek dla potrzeb usprawnienia zarządzania inteligentną siecią gazową (smart grid)”

Dr inż. Karol Kakarenko, Politechnika Warszawska

za realizację projektu pt.: „VIDO – poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej”

Dr hab. inż. Paweł Karasiński prof. PŚ, Politechnika Śląska

za realizację projektów pt.: „Opracowanie planarnych światłowodowych przetworników fazowych z rezonatorami pierścieniowymi do zastosowań w spektroskopii pola zanikającego” oraz „Innowacyjny fotoniczny system pomiarowy do zastosowań biomedycznych”

Dr Agata Szczeszak, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

za działalność naukową poświęconą wytwarzaniu i badaniu nanomateriałów m.in. w ramach projektu pt.: „Ekologiczne włókna celulozowe i papier modyfikowane mikro-i nanoluminoforami aktywowanymi promieniowaniem ultrafioletowym oraz podczerownym”

Prof. dr hab. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski

za realizację projektów pt.: „Badanie frakcjonowania jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektorowej spektometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą”, „Increasing nutritional value (biostymulated) of selected performant tomato varieties to be cultivated in areas of temperate climate” oraz „Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej MODAS”

Dr hab. Kamil Kamiński, prof. uczelni, Uniwersytet Śląski

za realizację projektów pt. „Badania Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo. W kierunku nowego mikroskopowego opisu przejścia szklistego”, „Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej kontroli nad kinetyką procesu” oraz „Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju”

Dr hab. Magdalena Popowska, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski

za realizację projektów pt.: „INART – Ograniczenie transferu oporności na antybiotyki do łańcucha pokarmowego” oraz „ANTIVERSA. Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowisku”

Mgr inż. Kamila Szostak-Paluch, Politechnika Wrocławska

za realizację projektów pt.: „Model transportu nanoagregatów lipidowych przez komórki nabłonkowe z uwzględnieniem dalszych etapów farmakokinetycznych”, „Innowacyjne nanonośniki cytostatyków w technologii SonosomeTM do lokalnego uwalniania z wykorzystaniem zogniskowanych ultradźwięków (HIFU)” oraz „INNOwacyjne SubstancjE Przeciwbakteryjne do Terapii o szerokim spektrum działania”

Prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, Politechnika Gdańska

za działalność naukową związaną z inżynierią łożyskowania oraz tribologią, realizowaną m.in. w ramach projektów pt.: „Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poisson’a do bezstykowego transportu lekkich obiektów”, „Proekologiczne i niskoenergetyczne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w energetyce wodnej i wiatrowej” oraz Opracowanie nowoczesnych systemów diagnostycznych pozwalających na zwiększenie niezawodności i trwałości eksploatowanych tramwajów starszych typów”

Dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

za działania podjęte w ramach realizacji projektów pt.: „H2020-ICT-2016-2017 – ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator ACTPHAST 4.0”, „Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną – DEFROST” oraz „Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji”

Dr Paulina Półrolniczak, Instytut Metali Nieżelaznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz

za działania podjęte w ramach realizacji projektów pt.: „Wpływ dodatku węglowego do katody siarkowej na parametry pracy ogniwa litowo-siarkowego”, „Bateria nowej generacji do zasilania autonomicznych platform bezzałogowych” oraz „Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznych do napędu pojazdu elektrycznego”

Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

za realizację projektów pt.: „Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych (PerMel)”, „Analiza Immunogenności i aktywności terapeutycznej komórkowych szczepionek nowotworowych opartych o macierzyste komórki nowotworowe i indukowalne komórki macierzyste w mysim modelu czerniaka” oraz „Ocena wpływu normalizacji unaczynienia guza na skuteczność terapeutycznych szczepionek czerniakowych w modelu mysim”

Dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

za działania podjęte w ramach realizacji projektu pt.: „Hydrobox2.0 – innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin”

Mgr inż. Piotr Piersa, Aps-Ekoinnowacje Sp. z o. o.

za realizację projektów pt.: „Opracowanie innowacyjnej linii do termochemicznego przekształcania odpadów biomasy w skali laboratoryjnej oraz wdrożenie na rynek nowej usługi badawczej: Ocena możliwości zagospodarowania odpadów dla różnych zastosowań w energetyce, rolnictwie oraz przemyśle” oraz „Nowoczesna technologia toryfikacji biomasy do produkcji blendów paliwowych, biowęgla jako dodatku do nawozów oraz węgla aktywnego dla potrzeb energetyki, rolnictwa, budownictwa i przemysłu chemicznego”

Dr hab. inż. Jolanta Drabik, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

za realizację projektów pt.: „Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych dla sektora rolno-spożywczego, gwarantującego bezpieczeństwo produkcji żywności” oraz „Nowe opakowania z wykorzystaniem surowców odnawialnych i innowacyjnych impregnatów parafinowych”